ELEFERNO - při životě udržovaná verze

Web pro ty, kterým je život příliš těsný

Tento text je převzat z projektu BDSM.CZ a není tématicky zatříděn. Veškerá autorská práva jsou totožná, jako v uvedeném projektu.  Jeho autorem je Asdareel

Abstrakt: Teorie a praxe safe, sane a consensual BDSM vztahu, část 3.


BDSM

  • bondage, discipline, BD
  • domination, submission, DS
  • sadism, masochism, SM

I když hranice mezi těmito třemi součástmi BDSM není ostře vymezená, lze přesto zhruba charakterizovat tyto součásti takto:

Bondage - discipline, BD: Tato oblast aktivit zahrnuje spoutávání (bondage) a další fyzická omezení (např. klece) a časté a přísné trestání. Do této kategorie patří všechny aktivity týkající se výcviku submisiva, modifikace jeho chování a implementace nových vzorců chování do osobnosti submisiva. V této kategorii je kladen velký důraz na tresty, a často si dominant vymýšlí nesplnitelné příkazy, aby měl záminku svého submisivního partnera trestat. Chování dominanta je spíše přísné, může být i chladné a odměřené.

Dominance - submise, DS: V tomto případě jeden z partnerů přebírá dominantní postavení a druhý z partnerů se podřizuje. Vztah mezi partnery může být vřelý a láskyplný. DS zasahuje nejvíce do duše obou parnerů a nejvíce přesahuje BDSM hru a zasahuje do běžného života. Dominantní partner přikazuje a očekává splnění svých příkazů, ale nevymýšlí si nesplnitelné příkazy, aby měl záminku svůj submisivní protějšek trestat. Tělesné i jiné tresty jsou samozřejmostí v případě neposlušnosti submisivního partnera nebo jeho nevhodného chování, ale neslouží k ubližování. Trestání a spoutávání jsou prvky DS, kde se DS nejvíce blíží stavu BD.

Do kategorie DS patří projevy úcty a pokory ze strany submisivního partnera, jako např. klečení, líbání rukou a nohou, masturbace u nohou dominantního partnera, spoutávání a prožívání pocitů bezmoci, orální uspokojování dominantního partnera, různé mystické rituály s náboženskými prvky apod. Všechny tyto aktivity jsou velice účinné a jsou nejenom projevem pokory submisivního partnera vůči dominantnímu, ale zpětně tuto pokoru pomáhají prohlubovat a upevňovat. I velmi jemné DS rituály výrazně prohlubují DS vztah. Zde je i odpověď na otázku, neznamená-li striktní požadavek konsensuality (v.d.) omezení DS vztahu. Neznamená, protože dominance a submise se upevňuje a prohlubuje i velmi jemnými DS rituály.

DS je založeno na psychologické nadvládě dominantního partnera nad submisivním. Jedná se o nesmírně účinnou a silnou hru s duší s potenciálně obrovskými terapeutickými možnostmi, ale i s velkým destruktivním potenciálem v případě nesprávné aplikace. Nelze ani dost zdůraznit odpovědnost, kterou dominantní partner přejímá, když přebírá vládu nad submisivním partnerem.

Sadismus - Masochismus, SM: Tato kategorie je nejtvrdší ze všech a týká se oblasti fyzického i psychického SM.  Znamená fyzické nebo psychické týrání a působení psychické i fyzické bolesti, psychologické ponižování a degradace partnera apod.  Toto týrání je samoúčelné a jeho účelem je způsobit fyzické strádání, psychickou desintegraci a podlomení sebedůvěry submisivního partnera.

Mezi fyzické metody SM patří zejména bičování různými nástroji, propichování prsních bradavek, svorky, kolíčky, tvrdá spoutání, spánek v poutech, horký vosk, piercing a branding, CBT - cock and ball torture, tj. mučení pohlavních orgánů např jejich mačkáním nebo podvazováním (pozor - nebezpečné), nebo přivazováním závaží, omezení dýchání, elektrošoky apod.

Mezi psychologické metody patří zejména tzv. "mindfuck" (i když některé prameny jeho jemnější části řadí do DS). Toto slovo znamená tvrdé hry s duší a psychikou submisivního partnera. Například dominantní partner předstírá, že určitá situace je velmi vážná, i když tomu tak není. Nebo se snaží v rozhovoru strojit submisivnímu partnerovi různé léčky a chytat jej za slovo (toto je oblíbená metoda např. policejních vyšetřovatelů nebo učitelů a vychovatelů při jednání s dětmi). Nebo se jedná o psychologickou degradaci submisivního partnera. Např. se submisiv vmanipuluje do situace, kdy udělá chybu, načež dominant řekne "Nezvládneš ani takhle jednoduchou věc..." Čili různé druhy psychické manipulace.

Dále sem patří různé druhy emocionálního zneužívání, např. verbální ponižování nebo přivádění do rozpaků a zahanbujícících situací. Partner se nazývá různými pokořujícími jmény, nebo se přivádí do zahanbujících situací, např. masturbace před skupinou, jídlo z misky pro psa apod. Dále se partnerovi neustále předhazuje jeho nedokonalost a neschopnost a je ujišťován o tom, že nikdy nic nezvládne, nikdy se mu nic nepodaří a je totálně neschopný. (Pokud Vám tyto situace něco připomínají z běžného života, ujišťuji Vás, že se opravdu, ale opravdu nejedná o podobnost čistě náhodnou...) Toto emocionální zneužívání patří do kategorie velmi tvrdého psychického SM a může napáchat nedozírné škody v duši submisivního jedince...

Velmi zajímavým jevem spadajícím do kategorie psychické manipulace je tato situace: Dominantní partner rozehraje se submisivním partnerem nějakou psychologickou hru. V průběhu hry předstírá, že se jedná o vážně míněnou aktivitu. Scénář může být například takový, že dominantní partner se na submisivního partnera rozzlobí kvůli nějakému přestupku a hrozí například rozchodem. Nebo může předstírat i přechodné pominutí smyslů a hrozit třeba nožem nebo střelnou zbraní. Submisivní partner se ponechá v nevědomosti o tom, zda je to vážné, či hra, po celou dobu. Po skončení hry, když submisivní partner je zaplaven úlevou z toho, že se jednalo pouze o hru, se ukáže, že to nebyla hra a že situace byla tentokrát daleko vážnější, než by si submisivní partner vůbec kdy myslel.

Tento typ manipulace pokládám osobně za mimořádně odporný a vždy nekonsensuální. Připomíná mi praktiky z doby studené války, kdy jedna z tehdejších supervelmocí rozehrála podobnou hru na třetí světovou válku na spadnutí. V průběhu krize se lidé utěšovali tím, že "ti nahoře" také přece nechtějí zemřít, nebo strávit zbytek života v krytech. Po odeznění krize se jakoby "náhodným" únikem informací ukázalo, že tentokrát to opravdu bylo vážné a že lidstvo mělo velké štěstí... V podobných situacích se dle manipulovalo s lidmi hrozbou "ztráty nervů".

Do kategorie nekonsensuálního SM patří i takové aktivity, jako například šikanování nebo mobbing. O těchto jevech mám samostatné články a přednášky a případné zájemce odkazuji na tyto zdroje.

Femdom - zkratka ze slov FEMale DOMination. Dominance ženy.

Maledom - zkratka ze slov MALE DOMination. Dominance muže

Vanilla - erotické aktivity zahrnující tzv. normální nebo běžný sex, bez prvků BDSM.

Safe - z angličtiny bezpečný. Jeden ze základních tří pilířů BDSM aktivit značící, že tyto aktivity nesmějí způsobit tělesnou újmu.

Sane - z angličtiny duševně zdravý. Druhý ze základních tří pilířů BDSM aktivit značící, že tyto aktivity nesmějí způsobit duševní újmu. Mezi aktivity schopné způsobit duševní újmu bychom mohli zařadit např. aktivity uvedené v odstavci o psychologickém SM

Consensual - se vzájemným souhlasem. Třetí ze základních tří pilířů BDSM aktivit značící, že jakékoliv BDSM praktiky se musejí konat jen se vzájemným souhlasem a tento vzájemný souhlas musí trvat po celou dobu konání těchto aktivit.

Protože výše uvedená tři pravidla jsou absolutním základem BDSM, budu o nich v příští kapitole hovořit podrobně.

Safeword - SFW, anglicky "bezpečné slovo". Česky též stopka. Toto slovo znamená, že jakákoliv BDSM aktivita po vyslovení tohoto slova submisivním partnerem okamžitě musí ze strany dominantního partnera přestat. Toto slovo je velmi důležité jako pojistka zejména ve vztazích, kde partneři se navzájem ještě moc neznají. V vztazích trvajících dlouhou dobu a založených na vzájemné důvěře a lásce lze SFW opustit.

SFW pomáhá odlišit situace, kdy submisivní partner není schopen či ochoten dále podstupovat určitou konkrétní BDSM aktivitu od situací, kdy prosí o milost v rámci BDSM hry a svoji prosbu nemyslí vážně. Může se jednat například o tvrdý výprask, ale třeba i psychické ponižování.

Pokud submisivní partner vysloví SFW a dominantní partner toto vyslovení nerespektuje, jedná se o velmi vážné porušení základních BDSM pravidel a je důvodem k okamžité a naprosté ztrátě důvěry ze strany submisivního partnera, důvodem k okamžitému ukončení jakéhokoliv dalšího kontaktu, dále je důvodem k informování lidí z okolí o tom, že dotyčný jedinec takto závažně porušil pravidla a - podle povahy probíhající aktivity - se může stát i trestným činem.

Není-li konkrétní SFW dopředu dohodnuté, se stejnou platností musí působit i prohlášení jako "Vyslovuji SFW" nebo "Toto je z mé strany nekonsensuální".

Coming out - z angličtiny "vyjití ven". Těžko přeložitelný, ale důležitý výraz. Jelikož lidé s BDSM založením se vzhledem k přetrvávajícím předsudkům za toto své založení stydí, nebo se obávají problémů v zaměstnání, v rodině, vydírání apod., zpravidla toto založení úzkostlivě tají. Coming out znamená, že se končí s utajováním a dotyčný jedinec se ke svému založení otevřeně přizná - doma, v práci, mezi přáteli apod.  Následky takového "coming out" bývají zpravidla pro dotyčného jednotlivce velmi překvapivé - protože reakce okolí nebývá na podobné prohlášení zpravidla vůbec žádná. BDSM založení, jakož i jiná erotická založení vymykající se většinovým normám, jsou zpravidla v současné době vnímána jako soukromá záležitost dotyčného jednotlivce.

Power exchange - anglicky výměna moci. Do češtiny překládáme spíše jako "předání moci". V DS vztahu submisivní jedinec předává, odevzdává svoji moc nad svým osudem do rukou dominantního jedince.

Consensual nonconsensuality - konsensuální nekonsensualita. Někdy též zvaná metakonsensus. Submisivní jedinec se při BDSM hře výslovně vzdává práva jakkoliv zasahovat do následujícího průběhu hry po stanovenou dobu. V tomto období se vzdává i práva na SFW. Praktika, jež patří do kategorie "edge play" - her na hraně a která je potenciálně velmi nebezpečná a může způsobit duševní újmu.

24/7 - D/s vztah trvá nepřetržitě, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Je vhodný pro lidi s mimořádně silně vyhraněnou dominancí nebo submisivitou, je velmi závazný a oba parneři - dominantní i submisivní - si musejí být naprosto jisti, že si přejí v takovém vztahu žít. Pro oba partnery znamená velký závazek a pro oba znamená jistou ztrátu osobní svobody, neboť dominantní partner přejímá za svůj submisivní protějšek životní odpovědnost, submisivní protějšek se zavazuje k naprosté, nikdy nekončící absolutní poslušnosti vůči dominantnímu partnerovi. Pěkně je tento typ vztahu popsán například ve článku "Násilí v zahradě" od Polly Peachum a Jonyho Jacobse.

Limity - Každý člověk, dominantní i submisivní, má svá omezení, která nikdy nepřekročí. Může se jednat např. o praktiky typu kaviár, nebo nucenou homosexualitu, nebo hrubé jednání apod. Takový člověk pak sdělí svému protějšku "Toto nikdy, za žádných okolností nedělám". Jedná se vlastně o jakési "předběžné SFW" platící výlučně pro určitou konkrétní aktivitu. Stejně jako SFW, je třeba limity vzájemně respektovat.

Dom (top) - dominantní partner

Sub (bottom)- submisivní partner

Switch - česky se někdy překládá jako "podobojí". Jedná se o BDSM založeného jedince schopného zaujmout dominantní i submisivní roli. Toto střídání rolí může probíhat buď v rámci jednoho vztahu, nebo podle toho, v jaké životní roli dotyčný jedinec se právě nachází.

Spanking - angl. plácání. V češtině značí BDSM aktivitu spojenou s prováděním výprasků.

Wannabe - z angl. "want to be". Česky "rádoby". Rádoby dominant je například jedinec, nerespektující základní pravidla BDSM vztahů, základní pravidla zdvořilosti ve vztazích apod.

SAM - Smart Assed Masochist. Rádoby submisiv. Jedinec snažící se o ovládání dominanta z pozice submisiva ("topping from the bottom").

CBT - cock and ball torture. SM aktivita týkající se mučení pohlavních orgánů například podvazováním varlat, zavěšováním závaží apod.

Edge play - Hraniční hra, hra na hraně. BDSM aktivity, které jsou na samé hranici fyzické nebo duševní bezpečnosti (tedy na hranici safe nebo sane), nebo na samé hranici limitů jednoho z partnerů (zpravidla submisivního). V.d.

Pro komentování zde nemáte dostatečná práva

Pošta

Nejsi přihlášen.

Kdo je online

Celkem přihlášeno: 434 uživatelů
No members online
Členů: 0 / Hostí: 434

Kalendář

únor 2019
Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3
04462239
Statistik created: 2019-02-18T14:24:43+01:00