ELEFERNO - při životě udržovaná verze

Web pro ty, kterým je život příliš těsný

Na úvod

Klasifikace a typologie osob v bdsm vztazích není na české scéně příliš rozšířené, zřejmě z nedostatku tradice a klasifikátorů :) Ani britská škola se podrobněji typologií nezabývá a víceméně pro vlastní potřebu spíše kategorizuje dění podle jeho nejvyraznějších projevů (tedy například dělení spankových technik na canning, whipping, flapping apod.) . Tato studie se zaměřuje na vysvětlení principu klasifikace podle "krychličky", tedy teorie využití os bdsm orientace. Text se rodil poměrně dlouho a ani v daném okamžiku jej nelze považovat za dokončený. Diskuse k němu je vítána, stejně tak, jako další postřehy.

Pro účely tohoto textu si zavedeme pojem trojrozměrného prostoru orientací, jehož rozměry tvoří trojice os bdsm orientace. Tento prostor je omezen v intervalech hodnot -1;1 v každé ose, je tedy konečný a uzavřený, odtud pak popularizující název "krychlička". De-facto jde o sadu krychliček vytvořenou podle toho, jaký druh vztahu klasifikujeme (femsub, femdom, gay nebo lesbické bdsm vztahy, klasifikace mužů či žen bez zatížení vztahem), typ krychličky ale není podstatný pro pochopení systému. Tento materiál je postaven na polárních vztazích, základní vysvětlení bude dáno na femsub vztahu s akcentem na typologii osob v dominantním postavení (dále též ODP).

Osa ovládání (též osa moci, vlády) - D

Dle zažité konvence je tato osa orientována zleva doprava (tedy "vodorovně") a ukazuje stupeň vůle k ovládání osob od naprostého podřízení ( Xd=-1) po absolutní dominanci (Xd=1). V kanonickém označovámí bývá tato osa nazývána osou Lorda - bude vysvětleno dále. Umístěný dané osoby na této ose v podstatě charakterisuje míru její schopnosti ovládat okolí v bdsm kontextu - kladné hodnoty ukazují na schopnost ovládat, záporné na schopnost být ovládán. Pod ovládáním je zde chápána schopnost ovlivňovat chování druhé osoby v požadovaném směru, přičemž důležitý je fakt, že tato schopnost přináší potěšení a uspokojení. V bdsm terminologii ukazuje tato osa na 24/7 aspekt vztahu.

Osa bolesti (též osa pocitů) - P

Tato osa je běžně zobrazována zpředu dozadu a ukazuje stupeň vůle k působení nebo snášení bolesti ve škále od Xp=-1(masochismus) po Xp=1 (sadismus). Kanonicky je označována jako osa Markýze. Kladné hodnoty charakterizují osobu , které působí potěšení sám fakt působení bolesti protějšku, záporné hodnoty naopak osobu masochistického založení - osa ukazuje na S/M aspekt vztahu.

Osa emoce (též osa techniky, osa umu, osa magie) - E

Emoční osa bývá zobrazována zdola nahoru (tedy "svisle") a ukazuje míru vůle osoby k využití vypjatých emocí v bdsm vztahu. Pod vypjatými emocemi je třeba chápat celý komplex aspektů, projevující se ve spektru od potěšení z trýzně přes technické uspokojení, sexuální aspekt až po rysy magického charakteru. Kanonicky je osa označována jako osa Magistra. Záporné hodnoty Xe ukazují na osoby, pro něž působí potěšení být subjektem. S jistým zjednodušením lze uvést, že osa ukazuje na D/s aspekt vztahu.
Muži jako osoby v dominantním postavení

Klasifikace mužů coby ODP je postavena na třech základních typech, odpovídajících extrémům v jednotlivých osách krychličky, přičemž "normalitě", tedy tomu, co bdsm komunita nazývá vanilla odpovídá interval hodnot Xd,Xp,Xe v rozsahu 0,0,0 do 0.3,0.3,0.3 Hodnoty nad 0.3 v kterékoliv ose lze již chápat jako projev úchylky. Pro jednotlivé typy osob se zvýšenými hodnotami v některé z os pak lze vysledovat některé zobecnitelné jevy - preferované bdsm techniky, preferované využívání určitých typů nástrojů ("statusový nástroj"), oblíbené druhy fixace.

Lord

Lord je kanonické označení člověka s převládající úchylkou v Xd. Lord nachází potěšení v samotné možnosti manipulace se subjektem a v ovládání co nejširšího spektra jeho života. Další aspekty (bolest, kterou subjektu působí či emoce, které subjekt prožívá) nejsou pro Lorda určující, byť coby doplňující faktor mohou výrazně zkvalitňovat jeho potěšení ze situace. Oblíbenost technikou Lordů je bondage a další znehybňující či pohyb omezující techniky a též nejrozličnější varianty ponnyplay či variací na lidská zvířata. Z dalších technik Lord preferuje spanking, zejména ty jeho varianty, v nichž je zvýrazněna disciplína, tedy spanking ve formě výprasků dlaní, rákoskou či flappovými plácadly. Lordové obvykle volí nekontaktní nebo málo kontaktní techniky působení. Statusovým nástrojem Lorda je rákoska, obvykle v luxusním atypickém provedení. Lordové jsou velmi často formálními vůdci kolektivů a bdsm sdružení. Ideálním protějškem Lorda je Služka nebo Fenka. Typickým autorem bdsm grafik tohoto ražení je Bill Ward.

Markýz

Markýz je kanonické označení osoby s převládající úchylkou v Xp, realizaci nachází v možnosti a schopnosti působit subjektu bolest, leckdy i v brachiální podobě. Míru potěšení Markýz oceňuje právě na základě tohoto aspektu - samotná případná bezmoc subjektu mu, na rozdíl od Lorda, potěšení nepřináší. Markýzové preferují kontaktní techniky působení, nejlépe v podobě kůže na kůži a nevyhýbají se ani zraňujícím ("krvavým") technikám. Oblíbenou technikou jsou všechny druhy přímého bití, bičování, používání shredderů či jiných variací např. španělských bot či palečnic a v neposlední řadě i jehly. Statusovým nástrojem Markýze jsou těžké důtky, leckdy se zatíženými nebo ostny zakončenými řemínky a falizující rukojetí. Vhodným protějškem Markýze je Otrokyně. Typickým Markýzem je Joseph Farrell.

Magistr

Magistr je kanonické označení osoby s převládající úchylkou v Xe. Magistr se realizuje v emočně vypjatých situacích, přičemž pod emočně vypjatou situací chápe velmi široké spektrum pojmů jako je sexuální vzrušení, strach, bolest nebo atypické a pro subjekt neočekávané a nezažité stavy. Bolest Magistra zajímá coby prostředek, k vytvoření emočně vypjaté atmosféry (například ve vztahu k výslechovým technikám). Magistři mají tendenci k vytváření a používání sofistikovaných technik a nástrojů - oblíbené jsou techniky s využitím elektrického proudu, podtlaku, mechanických prostředků a nástrojů z medicinského instrumentária. Magistrovým statusovým nástrojem je jezdecký bičík, takřka pravidelně s atypickým provedením flapperu. Bez ohledu na převládající úchylku v emoční ose se Magistři často stávají ideovými vůdci týmů či skupin, přestože jejich praktické vedení přenechávají Lordům a v rutinních realizačních postupech spoléhají na Markýze. Ačkoliv je pro Magistra použitelným protějškem kterákoliv z žen v submisivním postavení, optimálním protějškem je pro něj Hétera. Typickými grafiky tohoto stylu jsou Lou Kagan nebo De Mullotto, který ale již tíhne k definici Čaroděje.

Ze shora uvedeného je zřejmé, že muže jako ODP lze v prostoru orientací snadno charakterisovat, případně popsat podílem jeho základních typů. Ty se ovšem v čisté podobě vyskytují zřídka, mnohem častější jsou typy s kombinovanou úchylkou. I u nich lze vysledovat preferované nástroje a techniky, ale jejich využívání není tak výrazné ani signifikantní.

Otrokář

- zvýšené úchylky v osách Xd a Xp. Podle dominující úchylky převládá potěšení z moci nad větším množstvím subjektů nebo možnost působení bolesti v rozsáhlejším měřítku. Synergickým efektem kombinace úchylek je časté nucení subjektů v dominantním aktivitám jako projev svrchované moci. Charakteristickým nástrojem je bič. Grafiky tohoto stylu vytváří například DeMentia.

Vládce

- zvýšené úchylky v osách Xd a Xe. ODP tohoto typu si libují ve vytváření složitých vazeb mezi subjekty, jejich hierarchizaci a stresu, vznikajícím z neschopnosti subjektů podřídit se této dynamicky se podle momentální nálady vládce měnící struktuře. Charakteristické jsou lehké důtky, sloužící převážně jako symbol moci, nikoliv jako prakticky užívaný nástroj. Bývají proto bohatě opatřené symbolikou. Vládce zřídka využívá kontaktních technik, naopak často do svých struktur zařazuje jiné osoby v dominantním postavení, ať již v rovnocenném nebo podřízeném postavení. Příklad? Erich von Gotha.

Vychovatel

- zvýšené úchylky v osách Xp a Xe. Dominující osoba, nacházející realizaci ve vytváření obtížně zvládnutelných vzorců chování subjektů. Vychovatel vytváří pravidla, kánony a postupy, které musí subjekt důsledně, přesně a bezpodmínečně dodržovat či vykonávat, přičemž tyto formální předpisy jsou cíleně stanoveny tak, aby jejich striktní dodržení bylo prakticky vyloučeno. Za jejich nedodržování vždy následuje trest, projevující se podle převládající úchylky ve fyzické nebo emoční formě. Statusovým nástrojem je rovná rákoska nebo rukavice, typickým představitelem v bdsm grafice je například Badia.

Démon

- zvýšené úchylky ve všech osách, typicky například Allan Preston. Statusovým (leč zřídka v praxi užívaným) nástrojem je značkovací železo, spojující svým působením symbolickou dominanci označkováním majetku, bolest, způsobenou vypálením značky i intenzivní emoční prožitek. V praxi Démon používá méně brutální prostředky - omezuje se na různé druhy piercingu nebo v ještě mírnější formě na diskomfortní atributiku typu ostnatých obojků.

Kat

- záporná úchylka v ose emocí. Kat představuje v jistém smyslu komplementární doplněk Magistra - emoční deficit mu umožňuje snadné udržení odstupu od subjektu a samu emoční složku ODP tohoto typu považuje za zatěžující. V bdsm praxi se relativně často vyskytují spolupracující dvojice Magistr-Kat. Statusovým nástrojem je býkovec. Jako představitele lze uvést například Hinese.

Čaroděj

- záporná úchylka v ose Xp. Čaroděj je komplementem Markýze - příčí se mu fyzická forma bolesti, proto je jeho realizace posazena do emočně-dominantní roviny. Za statusový nástroj lze považovat hraněné nebo hrotité žezlo s komplikovaným zdobením. Čarodějové rádi pracují s magickou symbolikou a ohněm. Z autorů bdsm grafik je typickým čarodějem Sebastian Pereiro.

Inkvizitor

- záporná úchylka v ose dominance. Komplement Lorda - typicky například Guynard. Inkvizitor nerad projevuje vlastní dominanci - dává přednost emočně vypjaté situaci, kombinované s fyzickou bolestí, přičemž sám fakt nadvlády nad subjektem je mu vcelku lhostejný. Statusovým nástrojem je bodec, tedy nespankový nástroj s cíleným ranivým účinkem.

Komentáře   

+1 # Anna 2014-11-30 22:47
Pamatuji si, jak jsem tenhle clanek zhltla, kdyz tu pred lety vysel. Eye-opening moment :) Mockrat jsem si pak na nej jeste vzpomnela uprostred akce...
# santaFreud 2014-12-01 07:34
i přes komplikovanější popis jsem se v tom naprosto dokonale našel :-)
# mef-isto 2014-12-14 20:57
Tento článek mi pomohl se zařadit... ;-) Dokonalý popis...

Pro komentování zde nemáte dostatečná práva

Pošta

Nejsi přihlášen.

Kdo je online

Celkem přihlášeno: 568 uživatelů
No members online
Členů: 0 / Hostí: 568

Kalendář

únor 2019
Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3
04445453
Statistik created: 2019-02-16T13:22:03+01:00