ELEFERNO - při životě udržovaná verze

Web pro ty, kterým je život příliš těsný

Tento text se věnuje méně radostným stránkám BDSM praxe, konkrétně poškozením zdraví a poraněním, vzniklým v přímé souvislosti s provozovanými praktikami nebo jako jejich důsledek. Vzhledem k obšírnosti tématu se článek nezabývá chronickými změnami v organismu jako důsledku dlouhodobých bdsm nebo D/s vztahů. Článek vznikl v týmu Milkov/renatask jako odezva na časté dotazy čtenářů ohledně nebezpečnosti jednotlivých praktik, pokládané mailem, osobně nebo u Renaty v ordinaci.

Mé milé dámy, mí vážení Pánové, dnes poprvé se mi dostalo té cti, nepsat kurzívou :-) Tou bude protentokrát psát Milkov. Ale již vážně. Povědomí o (ne)bezpečnosti dějů, spojených se sadomasochistickými praktikami není dle mého názoru na takové výši, na jaké by býti mělo v zájmu zachování zdraví a tělesné integrity všech zúčastněných. Zdraví zde s dovolením budu chápat dle medicinského pohledu jako stav, charakterisovaný jako nepřítomnost nemoci, což je sice dle Milkova tautologie, ala na fakultě to takto učí. O tom, zda je žloutnoucí modřina těsně nad horním lemem plavek stav, charakterisovaný jako nepřítomnost nemoci jsem ochotna diskutovat. No, a protože díky své profesi mám zkušenosti spíše s léčením žen, bude text zaměřen převážně na ně, byť části, týkající se zhmožděnin, podlitin či otevřených poranění jsou v obecných rysech aplikovatelné i na Pány. Dílko má dvě části - klasifikace poranění podle druhu a klasifikace poranění dle místa se zvláštním přihlédnutím k poraněním či onemocněním gynekologického charakteru. Je nezbytné podotknout, že ani český, ani německý systém klasifikace onemocnění nemá pro poranění, vzniklá v souvislosti se sadomaso činnostmi vlastní označení.

Druhy poranění.

Hematomy

Hematom (modřina, podlitina) je zřejmě nejčastějším poškozením zdraví, vzniklým v daném kontextu. Hematom vzniká poraněním terminálních součástí krevního řečistě (drobné cévy a vlásečnice) a následnou transsudací krve do tkáně. Důsledkem je zpočátku modročerveně zabarvené ložisko, jehož rozsah je úměrný množství ranivé energie a disponibilitě osoby k danému druhu poranění. Toto ložisko se postupně odhojívá vstřebáváním. Proces hojení je iprovázen změnou barvy hematomu přes tmavofialovou a zelenou ke špinavě žluté., odhojení probíhá bez následků. Nejčastější příčinou hematomů je mechanické působení - údery tupým předmětem, zhmoždění tkáně bandáží či pouty, otlačení o hrany používaných nástrojů (skřipce, trestné kozy, lavice). Méně častou příčinou vzniku hematomu je působení podtlaku. Hematom může vyběhnout i při déletrvající surovější bandáži prsů, spojené se zaškrcením žilního oběhu a na tkáních, stlačených svorkami. Tkáň, zasažená hematomem je výrazně bolestivější na pohmat i na stlačení, teplota hematomu je díky vyššímu prokrvení vyšší, než teplota okolních tkání. Doba hojení hematomu závisí na jeho rozsahu a konstituci poraněné osoby, vymizení stop trvá jednotky až desítky dnů. POZOR. Jako hematom se mohou projevovat i uzavřené zlomeniny nebo interní krvácení - v těchto případech bývá barva hematomu spíše červená a jeho povrch je bolestivě napnutý, přičemž rozsah se poměrně rychle zvětšuje. Při podezření na takovýto průběh je nutno neprodleně vyhledat lékařské ošetření.

Zhmoždění

Zhmoždění je druhým nejčastěji se vyskytujím jevem v bdsm praxi. Jde o komplex jevů, spojených s mechanickým poškozením měkké tkáně nadlimitní energií. Mohou být doprovázeny i hematomem, což ale není podmínkou. Zhmožděnina vytváří neostře ohraničené na pohmat a tlak bolestivé ložisko, které může být zarudlé. Zarudnutí může s časem přecházet i v otok. Zhmožděniny se typicky objevují v místech nasazení pout, naložení bandáží, v místech kontaktu s hranami nástrojů a mučicích prostředků. Na rozdíl od hematomů při zhmožděninách nedochází obvykle k poranění vlásečnic. Zhmožděniny vymizí bez následků spontánně v řádu dnů, léčení lze podpořit alkoholovými nálevy zklidňujícíh bylin (máta, arnika, třezalka). Milkov dodává - aplikovanými na zhmožděninu !

Odřeniny

Odřenina je druh otevřeného mělkého poranění, způsobeného otěrem kožního pokrovu cizím tělesem. Přitom je porušena kůže do škáry, případně i hlouběji. Poškozená tkáň mírně krvácí, je bolestivá a zanícená, časem se pokrývá vyschlou serosní sanguinosní krustou, pardon, strupem. Odřeniny vznikají nejčastejí špatně nebo amatérsky nasazenými poutacími prostředky, nedostatečnou fixací zmítající se subinky, smýkáním chudinky subinky po zemi - co to píšu, zasloužím potrestání - smýkáním subjektu nebo v případě genitálních odřenin v důsledku znásilnění či násilného zavádění předmětů do pochvy či rekta. Zadokumentován mám i případ charakteristické odřeniny zevního genitálu, způsobený odřením o prádelní šňůru, aplikovanou proti klitorisu. Vzhledem k tomu, že odřenina představuje otevřené poranění, je při jejím vzniku třeba dbát na zabránění infekci, tedy vzniklé poranění dezinfikovat (brr) a do vytvoření strupu v hrátkách pokračovat s nejvyšší opatrností. Hojení odřenin je závislé na rozsahu a hloubce poranění a může dosahovat doby několika týdnů. Pod odhojeným strupem se vytváří nový lehce růžový kožní pokrov, charakteristický pro tento druh poranění.

Impaktní poranění.

Tento druh poranění je speciálně vydělen pro potřeby tohoto článku, tato poranění jsou jinak zahrnována mezi poranění jiná. Jde o poranění a stopy po impaktních nástrojích, projevující se v charakteristickém otisku, jednoznačném pro každý používaný nástroj. Jde o velmi bolestivá poranění, kombinovaná s hematomem a edémem, jejichž zhojení bývá dlouhodobější záležitostí. Primární mechanismus poranění je působení ranivé energie, koncentrované do malé plochy (nástroje charakteru rákosky), krátkého časového úseku (nástroje typu biče) nebo akumulované v řadě impaktů s nižší energií (údery dlaní, řemeny, spanková plácadla). Asi nejnebezpečnější a nejhůře se hojící jsou rány po šlehnutí bičem. Konec biče, vedeného zkušenou rukou se pohybuje až nadzvukovou rychlostí a při dotyku s tkání může dojít k jejímu poškození do značné hloubky, přičemž bez ohledu na šířku poranění má stopa charakter tržné rány (viz. dále). Stopy po šlehnutí biče ostře pálí po dobu několika hodin a následně edémem nabíhají do podoby charakteristických "jelit", která mohou být zabarvena prosakující krví. Impaktní rány prvého typu (rákosky, řecké bičíky) se vyznačují charakteristickým otiskem, složeným ze tří pruhů (vyběhnutí dvou bílých proužků po stranách považují Páni za úspěšně usazený úder). Otisk nabíhá převážně hematomem, edém se tolik neprojevuje. Impaktní poranění mohou představovat závažný problém na prsech a genitálu, zadokumentován je případ bradavky, rozseknuté bičem a následnou mimořádně obtížnou plastickou rekonstrukcí.

Bodné rány.

Bodné rány se v bdsm praxi vyskytují v úmyslně a neúmyslně způsobené podobě. De facto je bodnou ranou každý piercing, nemluvě o běžně praktikované aplikaci injekčních (i jiných) jehel nebo neobratném zacházení s wartembergským kolečkem. Neúmyslně způsobené rány jsou pak většinou silně traumatické případy nezvládnutí scénky nebo techniky, které si v drtivé většině případů žádají okamžitý převoz na specializované pracoviště lékařské péče. Dle definice je bodná rána pronikající poranění, způsobené ostrým nebo zahroceným předmětem. Hlavním rizikem bodných poranění je možná velká hloubka a možnost zanesení infekce, u rozsáhlejších poranění pak i krvácení. Primární je vždy definfekce. Hojení je závislé na čistotě rány a rozsahu poranění. Komplikací hojení je vznik abscesu, tedy hnisem vyplněného ložiska, opouzdřeného pyogenní membránou. Zde je odborný lékařský zásah nevyhnutelný. Velmi problematická jsou gynekologická bodná poranění, například zranění děložního hrdla.

Řezné a střižné rány.

Tyto rány jsou svým charakterm podobné ranám bodným, mechanismus působení se liší v tom, že jsou způsobeny ostřím, nikoliv hrotem. Řezné rány se hojí výrazně lépe než jiná otevřená poranění, tím lépe, čím jemnější bylo zraňující ostří. Nejčastější příčinou vzniku řezných ran nejsou kupodivu nástroje, ale drát, používaný nevhodně na fixaci a nezatupené břity přetížených svorek, jejichž působením často dochází k nastřižení nebo prostřižení tkáně. K pořezání může dojít i smykem režné niti, na což je třeba dávat pozor například u podvazování klitorisu nebo bradavek. Řezná poranění mají snahu bohatě krvácet, přičemž stavění krvácení nemusí být vždy triviální záležitostí. Důležitá je desinfekce okolí rány a protikrvácivé ošetření - u menších poranění obvaz, u větších zranění obvaz tlakový. Tepenné krvácení doma nezastavíte, v tomto případě je nutný co nejrychlejší převoz na odborné pracoviště. Krvácení omezí tlakový obvaz, opatrně nasazené škrtidlo a prstem proti kosti stlačený příslušný tlakový bod. Nedej bože, aby se vám přihodilo masivní krvácení z rodidel, ale pro všechny případy: tlakový bod je v břišní srdečnici směrem k páteři, kousek pod pupkem, tlačíme pěstí a pomáháme si rotačním pohybem vlevo/vpravo.

Tržné rány.

Pod tržnou ranou je chápáno poranění tkáně s nerovnými okraji, většinou otevřené. Mechanismem působení je koncentrace nadlimitního tahu za tkáň a její následná ruptura. Charakteristým poraněním v předmětné praxi je lacerace (hvězdicová ruptura) nebo lineární natržení. Poranění úrazového charakteru (natržení o plech, sklo apod.) nesou spíše neúmyslný charakter a ve své praxi je nemám v tomto kontextu zadokumentována. Typickým představitelem těchto poranění je mimořádně bolestivé natržení prsních bradavek v důsledku jejich nadměrné zátěže při tahu mimo osu bradavky. Poranění bohatě krvácí a ani jeho šití (prováděné jen v místní anestezi) není nic příjemného. Dalším relativně často se vyskytujícím poraněním je natržení poševního vchodu v místě spojení labia minor v důsledku nezvládnutých manipulací s gynekologickým zrcadlem. I vlasová trhlinka v tomto místě může být zdrojem poměrně rozsáhlých problémů. Třetím relativně často se vyskytujícím druhem tržných ran je natržení tkáně pod přísavkou při aplikaci podtlaku a nevhodném tvaru přísavky. Recipientu, Renato, recipientu ! Tržné rány se hojí mimořádně špatně a dlouho, přičemž ve statisticky významném procentu případu probíhá hojení jizvou.

Popáleniny.

Popálenina vzniká přívodem nadlimitního množstí tepla k postižené tkáni. Závažnost popálenin je hodnocena třemi stupni (pro úplnost - I. stupeň - zarudnutí, II. stupeň - otok, III. stupeň - příškvar) intenzity a devítkovou metodou velikosti zasaženého povrchu těla (pro úplnost : hlava s krkem a každá ruka 9%, trup, záda a každá noha 2x9%, zbývající jedno procento připadá na genitál). Popálenina, rozsáhlejší než II/2 je ohrožující na životě a patří k lékaři. V bdsm praxi se popáleniny objevují nejčastěji při hrátkách s voskem (pečetní vosk je o dost teplejší, než parafín) a s otevřeným ohněm. Popáleniny elektrickým proudem nejsou nijak časté. Popálenina může vzniknout i smykem provazu nebo lana po kůži, přičemž takto vzniklé poranění je neuvěřitelně bolestivé a velmi špatně se hojící díky zeslabení tkáně otěrem.

Cizí tělesa.

Do tohoto odstavce je zahrnuto uváznutí cizích těles v tělních otvorech. V bdsm praxi se setkáváme s celou škálou podobných problémů (o zranění lze mluvit s jistou nadsázkou), z nichž za zmínku stojí uvízlé roubíky, různé druhy vibrátorů, elektrod a náhražek speculí, vyjímané z rekta či vaginy či celá sada dalších obskurních předmětů, o nichž se ráda se čtenářkami pobavím v jiném fóru. V případě uváznutí cizího předmětu v rektu je šance jeho vyjmutí domácími prostředky mizivá. V případě pochvy je možno se o retrakci pokusit, nejlépe ne okamžitě po uváznutí. Pokud je poševní vchod stažen spasmem, nemáte šanci. Co nevytáhnete dvěma prsty, nevytáhnete ani pinzetou, ani kleštěmi, ani hasákem, Pánové., nechte to raději na doktorce. Tu to ostatně ani moc nepřekvapí, ta už toho viděla víc. Kolegyně na klinice má sbírku, některé předměty ale musí nakládat do formalínu ... Moc kecám, zasluhuji potrestání. Milkov dodává - sbírku jsem viděl. Je neuvěřitelné, co všechno může vyrůst v zahrádce.

Asfyxe.

Sama neprovozuji a jiným nedoporučuji. Omezení přívodu kyslíku je vždy dosti nebezpečná záležitost i v případě, kdy si myslíte, že vše je pod kontrolou. Kromě řízené asfyxe může ale dojít i ke strangulaci, například v důsledku ponechání subinky bez dozoru a následnému posunutí smeknutého fixačního materiálu. Může dojít i k dušení v důsledku nasáknutí roubíku slinami nebo k vdechnutí zvratků při dávení, způsobeném roubíkem vybaveným dávicím reflexem. Je nutno zdůraznit, že již po třech minutách kyslíkového hladu dochází k nevratným změnám mozkové tkáně, proto je vhodné mít za všech okolností po ruce dostatečně výkonný nástroj na nouzové přestřižení (přetnutí, přeříznutí) fixace a umět jej použít., stejně, jako je vhodné vzpomenout si na základy dýchání z úst do úst. Milkov dodává - zástava dechu je možná i při úrazu elektrickým proudem, pravda, obvykle nikoliv v bdsm praxi.

Elektřina.

Při aplikaci elektrického proudu hrozí celkem tři druhy poškození zdraví - popálení, poruchy srdečního rytmu a elektrochemická poškození. Všechny popsané jevy nastupují při hodnotách proudu, vysoko překračujících ty v praxi používané, přesto je nutná základní opatrnost, zejména pro ty z vás, které s elektřinou začínáte. Nikdy si kamkoliv na tělo nenechte přiložit drát, který vede k zásuvce, byť i přes nějakou krabičku. Je důležité vědět, že od určité hodnoty procházejícího proudu již není možno volní cestou ovládat svalová vlákna, tedy uhnout nebo elektrodu pustit. Popáleniny, způsobené elektrickým proudem se velmi špatně hojí a jsou velmi hluboké. Stabilizování jedince, zasaženého proudem je poměrně náročné i z hlediska poskytnutí první pomoci - obvykle je třeba synchronizovat masáž srdce s umělým dýcháním až do příjezdu RZP, jejíž brigáda je vybavena a zaškolena pro práci s defibrilátorem.

 

Poranění dle lokace.

V této části textu se postupně zaměříme na jednotlivé části těla z hlediska nejčastěji se vyskytujících poranění a příčin jejich vzniku, svázaných s bdsm praktikami. Milé mé dámy - zde popisované bude kvintesencí všemožných ohavných případů z lékařské praxe, nikoliv každodenní realitou, která vás čeká, pokud miláčkovi uděláte radost a necháte se spoutat hedvábným šátkem. Pro všechny čtenáře ale může být dobré uvědomění si možných nebezpečí.

 

Poranění prsů.

Pánové si s prsy hrají rádi. SKřipce a závažíčka na bradavky, nejrůznější svěrky, svorky, svěráčky a svěráky, podvazování, deformace, přísavky, elektřina, jehly - to vše je s ohledem na to, o jak delikátní tkáň jde potenciálně nebezpečné. Prs je dobře inervován a nehledě na vysoký podíl tukové tkáně i dobře prokrven. Často praktikované podvázání či zaškrcení báze prsu vyvolává vysoké městnání žilní krve v zaškrcené části, spojené se zcitlivěním tkáně, přecházejícím do trýznivých až nesnesitelných pocitů napínání. Při překročení určité doby pak dochází k poškození kapilár a rozsáhlému podkožnímu krvácení, v případě dlouhodobého zaškrcení až k nekróze. Nikoho snad nenapadne aplikovat tuto techniku u kojící ženy, nicméně pro úplnost - velká část mastitid je spojena právě s narušením průtoku žilní krve. Další potenciálně rizikovou praktikou je zavěšení za podvázané prsy nebo přenesení významného podílu hmotnosti ženy na mammární tkáň. V tomto případě se jednak napětím škrtidla zvyšuje jeho účinek, jednak je tkáň prsu silně namáhána, což může vést k jejímu zhmoždění či natržení. Ruptura je projevuje obvykle v bázi spodní plochy prsu a mimořádně silně krvácí. I drobné trhlinky kožního pokrytí v těchto místech mají dlouhou dobu zhojení a jsou mimořádně náchylné k zavlečení infekce. Při zavěšení mohou (podle použitého úvazu) vznikat i místní poškození tkáně, odhojující se jizvami nebo pajizévkami, které se vám rozhodně v dekoltu nebudou líbit. Podobné problémy mohou vzniknout i při aplikaci mezního tahu na bradavku, kde navíc hrozí i snadný vznik velmi bolestivých trhlinek. Velmi podobné druhy poranění mohou způsobit přísavky, Milkove, přísavky, aplikované s neúměrným podtlakem nebo přísavky s ostrou hranou.

Stlačování tkáně prsu, které opticky působí hrůzostrašněji než natahování je ve skutečnosti méně riskantní. I relativně velmi objemný prs lze stlačit na tloušťku pěti centimetrů, jak se mnohé z vás při mammografickém snímkování mohly přesvědčit. Rovina stlačení přitom nehraje významnou roli. Při vyšších stlačeních již dochází ke zhmožděninám, které mohou přerůst v poranění glanduly či duktů. Tkáň bradavky je naopak na stlačení velmi citlivá - překročení tlaku, zvlášť koncentrovaného způsobuje krvácející poranění. Považuji za potřebné zmínit, že ačkoliv v anamnéze některých žen s maligním nálezem na prsu se projevuje poranění prsu, spojené s úderem či stlačením , nebyla příčinná souvislost nikdy prokázána.

Poranění, způsobená impaktními nástroji se projevují jednak ve formě zánětů, jednak v traumatologické podobě incizí či zejících ran (například po nezvládnutém zásahu bičem). Záněty se v naprosté většině případů léčí konzervativně, incize jsou na šití, přičemž jen málokterá tkáň se šije tak špatmě. Tedy, šije se dobře, ale žebříčková jizva nad lemem plavek by vás asi, milé dámy, nepotěšila. Jen pro úplnost, pokud kojíte, nechte prsa děťátku, váš miláček si to může vynahradit později. Je jen málo bolestivějších věcí, než je koláčový prs.

Poranění, způsobená podtlakem byla již zmíněna. Je asi zbytečné zdůzarňovat, že i pod relativně slabou přísavkou vznikne poměrně rychle úhledný hematom syté barvy. Co se použitých přísavek týká, velké nebezpečí hrozí při jejich prasknutí, kdy střepy skleněných nádob mohou způsobit velmi ošklivé řezné rány. Chemické sklo (netvrzené) se rozpadá do poměrně velkých střepin, ale rozličné podomácku zhotovené přísavky (zejména z křišťálového skla a skleniček) mohou vytvářet velmi nebezpečné jehličkovité střepinky, jejichž odstraňování z rány je stresující pro lékařku i pacientku. Mám zadokumentován i případ masivního otoku prsu, spojeného s nemožností nasazenou přísavku sejmout (přísavka z odměrného válce byla nasazena nasucho). Sejmutí se nakonec podařilo bez rozbíjení skla zavzdušněním prostoru tupým katetrem. Milkov dodává - stalo se spřátelému páru, Lucynka má opravdu vyvinuté čtyřky/déčka a zrovna toto byl jejich první pokus s podtlakem, Dieter ji dovezl zabalenou do deky i s recipientem. Ostatně zavzdušnění moc nepomohlo, Renata tam nakonec katetrem nastříkala glycerín a nafoukala přetlak :-).

Jehly jsou případem sám pro sebe. Technika vypadá jednoduše a čerstvě vybalená jehla je opravdu sterilní, tkáň by ale měla být před aplikací jehel desinfikována, nejlépe ajatinem nebo alespoń lihobenzinem. Jednu každou jehlu smíte použít právě jednou, recyklace jehel (byť i vyvářením) je trestuhodná. Riskujete jednak žloutenku, jednak ošklivý zánět, spojený se zčervenáním a napnutím prsu a výtokem z bradavky. Pro úplnost - zánět mléčné žlázy (glandulitida) se projeví bolestivým tahem směrem k podpaždí a výtokem z několika duktů, zánět tukové tkáně tupou bolestí v zaníceném místě, zánět duktu se projevuje hnisavým výtokem z jednoho duktu. Pozor, výtok z bradavky (ať čirý, hnisavý či krvavý) je důvodem k neodkladné návštěvě lékaře, neboť může indikovat i rakovinný novotvar v prsu !

Piercing bradavek může být poměrně problematickou záležitostí. Tkáň bradavky klade prostupující jehle značný odpor a samotná procedura je natolik bolestivá, že si ji v polovině velmi snadno rozmyslíte. Neodborně provedený piercing může navíc poškodit nerv (s následnou trvalou ztrátou citlivosti bradavky) nebo při zásahu duktu způsobit jeho následné zajizvení a neprůchodnost s odtrud vyplývající mastitidou příslušného laloku mléčné žlázy po vašem nejbližším porodu.

Popáleniny prsu se hojí kosmeticky nepřijatelným zajizvením. Opatrnost je tedy velmi na místě.

Gynekologická poranění

Jako gynekoložka mám někdy pocit, že každý by měl dělat svoji práci a neplést se mi do řemesla. Ano, Pane, zasloužím potrestání. Už budu psát. V praxi častější a obecně méně závažná jsou poranění a onemocnění zevního genitálu. Dojde-li k poranění genitálu vnitřního, není možné se obejít bez kvalifikované lékařské péče, a to čím dříve, tím lépe.

Poranění hranou trestné kozy (wooden pony) či jiným předmětem v této roli patří mezi nejčastěji se vyskytující. V podstatě jde o zhmoždění či odřeniny různého stupně, ačkoliv si lze představit i závažnější poranění (se kterými jsem se naštěstí dosud ve své praxi nesetkala), způsobená například plechem nebo pilou. Společnou charakteristikou těchto stavů je otok rima pudendi, doprovázený hematomy v místech kontaktu s hranou. Podle charakteristiky obepnutí může otok zasahovat i rektální a klitoridální oblast. Při déletrvajícím působení, kombinovaném s působením ostrých hran a nebo odíráním o tyto hrany je možné i krvácení z kůže či sliznic, které může být poměrně bohaté. Setkala jsem se ostatně i s jen zdánlivě banálním zadřením třísky z hrubě opracované kozy, na jejíž (třísky) vyjímání asi chuděra subinka dlouho nezapomene.

Natržení poševního vchodu či hráze - další relativně častá skupina poranění, která jsem zvyklá vidět spíše v poporodní péči. Hlavní a prakticky i jedinou příčinou těchto poranění je nadměrné mechanické působení nástrojem bez ohledu na to, vystupuje-li v roli nástroje speculum nevhodné velikosti (třeba veterinární, dodává Milkov) nebo středověká vaginální hruška. Ano, vážení Pánové, poševní stěny jsou velmi elastické. ale TOLIK zase ne. Ostatně, ubližujete si sami, šitá hráz prostě na nejbližší tři neděle radovánky vylučuje., nemluvě o tom, že šití po nastřižení se hojí výrazně lépe, než šití po natržení.

Krvácení z genitálu. Každé krvácení z genitálu by měl vidět lékař, zábrany stranou. V opačném případě riskujete infekci, sterilitu i horší věci. Příčinou jsou většinou traumatologická poranění, jejichž rozsah nebývá snadné zjistit ani pro lékařku, schopnou provést vyšetření v zrcadlech při výborném osvětlení a mnohaleté praxi. A pokud je to na šití nebo koagulaci, stejně k lékaři musíte. Vzhledem k bohatosti cevního řečiště v malé pánvi mohou být genitální krvácení velmi masivní.

Jehly a piercing - řečeno lascivně, do genitálu je nejlepší píchat k tomu určeným nástrojem, ale to byl levný kalambur. Piercing labií je relativně dobře zvládnutelná technika, pokud se vám nepodaří amatérská punkce Bartholiniho žlázy. Následující otok je sice vizuálně zajímavý, ale rozhodně nepůjde k duhu vašemu sexuálnímu životu, případný další zánět vás odsuzuje k nošení sukně bez kalhotek a kachnímu kroku až do doby zhojení. Vašemu miláčkovi možná bude působit potěšení, natírat vás streptocidní mastí. Při piercingu klitorisu je asi největším nebezpečím poškození tkáně při reflexním škubnutí , tyto případy dokumentovány jsou. Krvácení je poměrně masivní a většinou vyžaduje lékaře, zejména při rozsáhlejší devastaci tkáně nebo větším rozsahu rány. Bolestivost mírní a krvácení tlumí sáček s ledem, přiložený nad postižené místo. Že poraněnou nebudete dopravovat na motocyklu by snad mělo být jasné. Zraněná se při desinfekci rány bude zmítat., dodává Milkov.

A hlasitě křičet, dodává Renata.

Posledním specifickým poraněním je poranění zadní poševní klenby a cervixu jako důsledek zavádění příliš rozměrných předmětů nebo nasazování chuděry subinky "na kůl" (impale, spear, spike). Lehčím projevem těchto poranění je zhmoždění nebo oděrky (rána následně růžově špiní prádlo), těžšími jsou krvácivá poranění až po lacerace děložního hrdla, poševních stěn nebo tragická poranění uretry či orgánů malé pánve a břišní dutiny. Základním pravidlem by mělo být, že do pochvy nepatří žádný, zdůrazňují žádný hrotitý předmět. Impale techniky, kdy vlastní váha subjektu funguje jako stresující faktor jsou velmi oblíbené a účinné, ohromná opatrnost je ale vždy na místě. O krvácení z genitálu je zmínka shora, znovu zdůrazňuji, že vždy patří k lékaři. Milkov dodává - trn by neměl být delší, než je přirozená hloubka pochvy a za touto délkou je třeba jej opatřit ochranným límcem nebo příčníkem, roznášejícim váhu jinam. K tomuto tématu připravujeme samostatný článek.

Poranění končetin.

Natažené šlachy, zhmožděniny kloubních pouzder, vykloubení, zlomeniny - závažnost směrem vpravo roste. Pokud mezi poranění končetin zahrneme i infekce nehtové ploténky, vzniklé zarážením třísek či jehel pod nehet, bude spektrum vyskytujích se problémů skoro úplné. Ačkoliv toto téma je vhodnější spíše pro traumatologa, než gynekoložku, zmíním se o aspektech, spojených s domácími hrátkami.

Za velkou částí poranění dlouhých kostí je nezvládnutí scénky či podcenění pevnosti fixace. Milkov dodává - a přecenění pevnosti kostí a/nebo vlastních schopností / dovednosti. Velká většina poranění je způsobena pádem nebo ztrátoru rovnováhy a pak již záleží na způsobu fixace, k jakému druhu poranění dojde. Zde je nutno odlišovat mužská a ženská poranění, neboť anatomie kloubů muže a ženy se značně liší, ostatně, mé milé dámy, dělá některé z vás problém rozepnout si podprsenku nebo se poškrábat mezi lopatkami ? A vašemu miláčkovi ? Ale zpět k tématu - statisticky v poraněních, klasifikovatelných jako bdsm převládá luxace ramenního kloubu, zapřičiněná vytažením za vzadu svázané ruce. Následují zhmožděniny a otoky, způsobené vázáním do kozelce a menší ustálenou skupinu tvoří zlomeniny. V souvislosti s pády je třeba zmínit indukované poranění, zapřičiněná fixačními prvky (rozporky, korsety, okovy), jejihž ranivý účinek bývá vyšší, než samotný pád. Milkov dodává, nyní vážně - už při fixaci subjektu je třeba přemýšlet o tom, co by se stalo, kdyby mi upadla a podle závěru je třeba se zařídit - někdy stačí jenom otočit zámky na druhou stranu nebo protahovat fixaci nikoliv pod výztuží, ale nad ní. Při pádu pak fixace subjekt přes výztuž přidrží. Od subjektu je samozřejmě lépe neodcházet a pokud má být nepřítomnost dominujícího stresujícím faktorem, je třeba ji tím více zkrátit, čím bolestivější je aplikované působení. Metodika ošetření zlomenin je dostatečně známá z hodin občanské obrany, pouze pro úplnost - zlomeninu vždy fixujeme v té poloze, v jaké se zrovna nachází, účelem není náprava, ale znehybnění., o nápravu a případné vrácení úlomků na místo se postará ortopéd, v případě potřeby pod rentgenem.

Poranění obličeje a lebky.

Do této skupiny patří sada velmi nebezpečných a život ohrožujících stavů, z nichž asi nejhorší mohou být prolomení skeletu lebky( zlomeniny klenby lebeční) a zlomeniny spodiny lebeční. Neumím si představit vznik těchto poranění jako důsledek konsensuálních praktik, takřka vždy jde o nezamýšlený důsledek nezvládnutých podmínek. K prolomení lebky může dojít při uvolnění úvazů v poloze "zavěšena za nohy" a následném pádu na cokoliv ostrého na podlaze. Při pádu z větší výšky na podlaze ani nic ležet nemusí. Je třeba dodat, že při pádu na tupou plochu se deformací lebky energie roznáší a ke vzniku trhliny (fissura) může dojít i v poměrně vzdálených místech. Poranění je poměrně snadno zjistitelné vysokou bolestivostí, otokem či místním krvácením. Výrazně zákeřnější jsou poranění spodiny lebeční, jejichž zjištění není pro laika snadné. Považuji proto za potřebné zmínit se o nich podrobněji. Charakteristickým příznakem fraktur kraniální báze je otok v místech, kde lomná linie spodiny lebeční přechází do lebeční klenby. Jistou (určující) známkou fraktury je pak výtok likvoru do nosohltanu, nosu nebo ucha, výtok rozdrcené mozkové tkáně a pozitivní RTG nález. Výtok likvoru zjistíme pouze aktivním pátráním. Likvor z nosu odkapává při předklonění hlavy. Dobrou diagnostickou pomůckou (nikoliv však určující) je brýlový hematom očí, krvácení z nosu či ucha a léze hlavových nervů. Léčení doma nezvládnete ani v jednom případě. Ránu zakrýt, eventuální cizí tělesa PONECHAT, KDE JSOU, zraněného umístit se zvýšenou polohou hlavy pro minimalizaci možnosti sekundárního šoku, fixovat základní životní funkce a co nejrychlejší převoz na tramatologické a následně neurochirugické pracoviště. U fraktur kraniální báze je prognóza nevalná (ehm, vážná) a mortalita vysoká. 

Poranění krku, páteře a pánve.

Jde o mimořádně nebezpečná poranění, jejichž vznik nelze v bdsm praxi vyloučit. Prvotní příčinou je nezkušenost dominujícího jedince spojená s nedostatečnou znalostí anatomie subinky nebo podcenění nutnosti správné fixace. Poranějí páteře lze rámcově rozdělit na poranění kostí a poranění vazivové tkáně, přičemž prognóza prvních je výrazně lepší, nez prognóza druhých. Tkáně páteře se hojí méněcennými jizvami, přinášejícími trvalé nebo dlouhodobě přetrvávající následky. Při podezření na poranění páteře je nutno omezit manipulaci se zraněným na nejmenší možnou míru. Je třeba ověřit citlivost (inervaci) dolních i horních končetin pro vyloučení či potvrzení možnosti poranění míchy.

Zřejmě relativně nejčastější (udává se 1/3) jsou úrazy horní krční páteře - obratle C0-C2. Obratle mohou být poškozeny v rámci svých segmentů (fraktura) nebo může dojít k narušení jejich vzájemné polohy (luxace). V jejich rámci je nejčastější zlomenina atlasu, který je v rámci krční páteře nejvíce náchylný k poškození. Příznakem jsou intenzivní bolesti šíje, sílící při otevření úst. O dalších typech poranění (katovská zlomenina, zlomeniny kodylů apod.) se zde raději zmiňovat nebudu.

Dolní krční páteř (obratle C3 až C7) bývá nejčastěji postižena v úseku C5/C6. K těmto poraněním dochází při pádech z výšky na hlavu, v civilu například při skocích do mělké vody. Příznakem poranění jsou bolesti šíje, pocit nestability, výrazné omezení nebo nemožnost pohybu, bolesti mohou vyzařovat do ramen, paží či hlavy, přítomny mohou být i neurologické příznaky. Dalším charakteristickým poraněním je distorze krční páteře, vzniklá neočekávaným nárazem nebo pohybem hlavy. Jde o poměrně zákeřné poranění neboť v prvních hodinách po poranění mohou být příznaky minimální. Pak nastupuje ztuhlost a bolest šíje, bolesti hlavy, dasfagie, chrapot, nevolnost. Pokud jsou poraněny měkké tkáně, hrozí přetrvání následků v důsledku hojení jizvou.

Hrudní a bederní páteř bývá poraněna méně často, než páteř krční. Popsány a pro bdsm praxi zajímavé jsou zlomeniny spinózních či příčných obratlových výběžků v důsledku svalového spasmu, tedy v reálu například při nezvládnutém vázání do kozelce nebo do polohy "lokty, paže, ramena dozadu" . Příznakem zranění hrudní a bederní páteře je charakteristická bolest zad, někdy je viditelná deformita páteřního sloupce, jindy je příznakem pouze pohmatová bolestivost. Poranění nelze bez rtg či ct diagnostiky potrvdit ani vyloučit, proto vždy patří k lékaři.

Poranění nervových struktur páteře je zaznamenáno v cca 12% úrazů páteře. Rozsah poškození přitom zavisí na úrovni, v níž k poškození došlo a rozsahu poškození, přičemž rozsah příznaků zasahuje od lehkých disfunkcí po úplnou kvadruplegii či mortální závěr. O šesti charakteristických syndromech poškození páteře se mohu zmínit v samostatném textu, neboť jejich rozsah překračuje zvolené téma.

Poranění pánve vznikají takřka bez vyjímek působením brachiálního násilí, menší podíl tvoří pády z výšky na bok. Vzhledem k inervaci, blízkosti velkých cév a životně důležitých orgánů patří každé podezření na tento druh úrazu co nejrychleji na traumatologii, zejména došlo-li k poškození pánevního kruhu.

 

Už jí to seberu, nebo se nezastaví, grafomanka. Téma je zjevně větší, než přijatelný rozsah textu. Předpokládám, že v diskusi se čtenáři vyjádří, zda a jak má toto téma pokračovat.

Resumé - renatask.

Je mi jasné, že v tomto typu textu nelze současně popsat vše. Prosím proto Pány čtenáře a zejména mé milé dámy čtenářky o zpětnou vazbu ať již zde ve formě komentáře nebo osobně mailem (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.), zda v psaní tohoto druhu článků pokračovat, v jakém rozsahu a jakému tématu se věnovat příště. Psalo se mi to dost divně, protože přepínání mezi polohou doktorky a subinky na jedné straně a udržení textu v odborně přijatelné rovině aby přitom byl srozumitelný i pro laiky na druhé straně mi dalo dost zabrat. Milkov dodává - nevypadá to tak :-)

Resumé - Milkov.

To, co Renata napsala, není resumé, ale závěr . Zkusím to tedy sám. Bdsm praxe s sebou nese i rizika, která nemusí být zřejmá na první pohled a kterých si praktikující pod clonou vypjatých emocí nemusí být vždy vědomi. Velký díl odpovědnosti přitom leží na dominujícím partnerovi, neboť submisivní jedinec má v praxi značně omezenu možnost konání či aktivní obrany proti hrozícímu poškození zdraví. To je vždy nutno mít na paměti. Lze proto jen doporučit, aby dominující využívali pouze část svého rozsahu dovedností a submisiv nevyužíval plně rozsahu své tolerance vůči bolesti. Používání stopky považujeme za samozřejmost., stejně jako fakt, že každé závažnější poranění patří bez diskusí k lékaři.

Pro komentování zde nemáte dostatečná práva

Pošta

Nejsi přihlášen.

Kdo je online

Celkem přihlášeno: 436 uživatelů
No members online
Členů: 0 / Hostí: 436

Kalendář

únor 2019
Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3
04462241
Statistik created: 2019-02-18T14:24:43+01:00