ELEFERNO - při životě udržovaná verze

Web pro ty, kterým je život příliš těsný

Již v úvodu speciálně pro orgány státní správy zdůrazňuji, že jakékoliv využití zde uvedených informací pro interní potřebu těchto orgánů nebo komerční využití je vyloučeno. Stejně tak se výslovně zříkám odpovědnosti a všech případných pretenzí, vzniklých v souvislosti s poškozením zdraví a/nebo věcí na základě informací, zde uvedených. Popisovány jsou praktiky a postupy, které mohou být potenciálně nebezpečné a které je možno provádět pouze na základě oboustranného souhlasu a při vědomí možného nebezpečí.

Fyziologické působení elektrického proudu na lidský organismus je dáno hlavně velikostí proudu, protékajícího mezi elektrodami. Za bezpečný proud pro sm účely lze považovat proud do hodnoty 10 mA. I to je ale hodnota, která u citlivějších jedinců může způsobit bezvědomí. Obvykle je udávána následující škála působení:

1 mA - počátek vnímatelného působení
5 mA - práh bolesti
7 mA - hranice pro ženy
10 mA - hranice pro muže
15 mA - rizikový proud
30 mA - poruchy dýchání, paralýza dýchacích svalů
75 mA - fibrilace komor
100 mA - životu nebezpečná hodnota
2 A - zástava srdeční činnosti
4 A - závažné popáleniny

Na účincích proudu se významnou měrou podílí i dráha, po které proud organismem prochází a délka impulsu. Mimořádně nebezpečné jsou dráhy, procházející srdcem nebo v jeho blízkosti. Průchod proudu může vyvolat (a při určité velikosti i vyvolá) fibrilaci - narušení synchronizace činnosti srdce. Jednou vzniklá fibrilace se již sama neodstraní ! Jedinou záchranou může být masáž srdce ve spojení s umělým dýcháním a okamžité přivolání lékařské pomoci - nejlépe kardiologické brigády, vybavené defibrilátorem. Práh fibrilace je funkcí času (pro sinusoidální proud) a lze jej přibližně odhadnout ze vzorce If = 0.165/u t Vzorec platí pro jeden impuls délkou od 30 ms do 3 sekund. PRAVDIVOST VZORCE NEDOPORUČUJI OVĚŘOVAT !

Jednou z velmi rozšířených pověr je pověra o “nebezpečném napětí”. Přitom vliv napětí na lidský organismus není až do hodnot tisíců voltů významný - podstatný je VŽDY protékající proud. Ten je Ohmova zákona určen přiloženým napětím, děleným odporem dráhy, po které protéká. Pokud je napětí ve voltech a odpor v kiloohmech, získáme proud již v miliampérech a můžeme porovnávat s tabulkou. Pro elektrotechnické účely je odpor člověka považován za konstatní a rovný 1 kiloohmu, v tomto materiálu ale budeme s velikostí odporu pracovat jako s hodnotou, proměnnou v čase a v závislosti na typu elektrody, použité dráze a způsobu aplikace. Zde budiž pouze uvedeno, že průměrná hodnota platí pro suchou nepoškozenou kůži - pot, vlhkost, krev a další tekutiny odpor prudce snižují. Stejně tak je třeba si uvědomit výrazně lepší vodivost sliznic !

To, co se chystáte dělat je nebezpečné, pokud nevíte, co děláte. Doporučuji každému, aby si koupil novou devítivoltovou baterii a krátce ji olíznul (samozřejmě přes kontakty). Nelíbí ? Ani vašemu subjektu se to líbit nebude. Elektřina vyvolává nekontrolovatelné stahy svalových vláken. Pokud subjekt nešikovně přivážete a použijete nevhodnou dráhu, můžete mu potrhat šlachy nebo zlomit ruku či nohu. Opravdu. Elektřina neprotéká všude rovnoměrně, ale má tendenci téct místy s nejnižším odporem. Je proto užitečné seznámit se s pojmem proudová hustota - to je velikost proudu na jednotku plochy. Pokud má subjekt pod elektrodou krvácející poranění, poteče proud přes něj a popálí ho. Stejnosměrný proud působí elektrolyticky - pokud pro zlepšení kontaktu elektrod použijete roztok soli, bude se elektrolyticky vytvářet hydroxid sodný a bude leptat - poleptání louhy se velmi špatně hojí. Průchod proudu vyvolává pálení, které je nesnesitelné.

Pokud i přes shora uvedené trváte na tom, že elektřina je to pravé ořechové, shodneme se a čtěte dál. Nejprve se seznámíme s Irinou (na obr. 1). Vidí nářadí a vůbec se jí nelíbí - asi právem. Popišme si tedy některé základní činnosti a techniky.

Fixace.

Znehybnění subjektu je žádoucí. Pokročilejší páry mohou využivat i volný subjekt (dokonce mu i svěřit obsluhu zařízení), nicméně pro první pokusy je lepší fixace. K běžné stopce je lepší zavést i její grafický symbol, třeba zavření levého oka. K fixaci je nejlepší volný závěs za ruce s rozporkou mezi kotníky nebo koleny. Pokud fixujeme na kříž, je nutné fixovat úplně, tedy i v loktech a nad koleny, lepší je tedy ondřejský kříž. V domácích podmínkách zafixuje podobně, jako je Irina na obrázku, tedy za všechny čtyři na volno (eagle-position). K vázání jsou lepší ploché řemeny, provaz mění průtok krve v končetinách a tím i vodivost. Co se roubíku či odhlučnění týká, je nutno vycházet z otrlosti vlastní a sousedů - obecně lze prohlásit, že elektrotortura patří k jedné z nejhlučnějších sm technik a měkký roubík lze doporučit. Pozor u ball-gagů, jsou dokumentovány případy vylomených zubů.

Nářadí.

Materiálu je a ještě bude věnována rozsáhlá pozornost v Dílně. Pro začátečníka je ideální základní TENS, sada kablíků s banánky a alespoň dvojice elektrod. Místo TENSu lze použít i jiné zdroje, nikdy ale nepoužívejte zařízení, napájená z elektrovodné sítě. I když moderní přístroje s dvojí izolací jsou zkoušené na vysokou izolační pevnost vinutí, problémy s odstraňováním mrtvého subjektu nejsou srovnatelné s trochou shánění vhodného zařízení. Elektrody používejte raději z nekorodujícího materiálu, lidský pot a další tekutiny jsou poměrně agresivní. Elektroda by měla být hladce obrobena - bez otřepů a hran, ty zvyšují proudovou hustotu. Na speciální elektrody s koncentrátory má začátečník dost času. Pro první experimenty je nejlepší dvojice elektrod z krajónu s kulatou špičkou (obr. 2) - jsou snadno amatérsky dostupné a výborně se hodí na pokusničení.

Výběr dráhy.

Začneme negativním vymezením - nikdy ne přes hlavu a přes srdce. Ačkoliv odborná literatura udává elektrody na ušním lalůčku, v nose či ústech jako mimořádně účinné pro interrogativní techniky, zapomeňte na ně. Přes srdce je to komplikovanější - je pod levým prsem a bylo by samozřejmě škoda této oblasti nevyužít. Rozhodně ale, alespoň v počátcích používejte dráhu, vedoucí po hrudníku či břiše, nikdy ne levý prs-záda nebo levý prs-ruka. Taktéž si zatím odpusťte stimulaci přes zabodnutou jehlu, která je na WEBu občas k vidění. Podkožní elektroda mění velmi výrazně poměry v obvodu a může vést k nebezpečným proudům i s devítivoltovou baterií (nervy a vlásečnice jsou velmi vodivé). Začátečník nejlépe použije dráhy podle obrázku 3: jedna elektroda je přitisknuta k bradavce pravého prsu, druhou mapujeme citlivost povrchu prsu v soustředných kružnicích. V další fázi lze otestovat dráhy mezi bradavkou a pravou rukou. Následně je zajímavé použít dráhy příčně přes prs (podle obrázku 4), v polovině výšky bradavky, při její základně, na hranici dvorce a podél prsu. Vzhledem k tomu, že elektrotortuře prsů bude věnována speciální kapitola pro pokročilé, není zde téma dál rozvíjeno. Abych poskytnul alespoň základní materiál pro nedočkavé, uvádím alespoň triviální dráhy v genitálu - dvojice elektrod se používá podle obrázku 5 a to schématem každý s každým. Podrobnější rozklad bude opět ve speciální kapitole.

Psychologické působení.

Nasazení elektrického proudu má rozsáhlou tradici v interrogativních technikách. Díku tomu se celé technologii dostalo rozsáhlého ohlasu i mezi laickou veřejností - např. v souvislosti s gestapem, komunistickými praktikami až do konce padesátých let či v souvislosti s chilskou juntou. Díky tomu je subjekt (většinou) již dostatečně předprogramován ještě před prvním kontaktem se zařízením. Psychologické nastavení může být natolik dobře zafixované, že lze pozorovat reakci i při kontaktu neaktivní elektrody i se špatně inervovanou tkání, třeba na vnější ploše stehna. Toho lze u nezkušeného subjektu dobře využit a začínat s proudy na spodní hranici citlivosti. Tak je ponechána dostatečná (a bezpečná) rezerva pro stupňování nátlaku či působení. Silně negativní reakci vyvolává i samotné zařízení (měřidla, barevné kabely, signální světla apod.), proto je vhodné - zejména v případě stacionárního zařízení - konstruovat zařízení s jistou velkorysostí. Dobře působí cvakání relé, hlasitý síťový brum 50 Hz, červená světla a velké měřicí přístroje v zorném poli subjektu. Pro kabely, elektrody a svorky se vyplatí zhotovit závěsy, opět tak, aby byly na očích. Psychologicky mimořádně efektní jsou gumové rukavice - nejlépe elektrikářské. Ti šťastnější, kteří vlastní třeba gynekolgické křeslo nebo poutací stolici zvýší s minimem námahy efekt výrazným (a nepotřebným) uzemněním zařízení, nejlépe žlutozeleně pruhovaným měděným páskem. Podotýkám ale, že podobná zařízení nelze umisťovat tam, kde to nepřipouští vyhláška 50 ! Při samotném působení je velmi efektivní, má-li subjekt na očích jednak měřič proudu, jednak ovládací prvky - s trochou elementární přípravy a cviku lze subjekt uvést do stavu nepředstírané hrůzy jenom jednoduchým výkladem a vhodně zvoleným měřítkem stupnice měřidla :-) . Další variantou scény je předání ovladače do ruky subjektu, v tomto případě je ale nutné, aby zařízení mělo buď dvojí řízení nebo lépe break-box či omezovač proudu.

Elektrody.

Ve všech případech je nutný dobrý kontakt elektrod. Mezi povrchem elektrody (jakkoliv dobře vyleštěným) a suchou kůží existuje poměrně vysoký přechodový odpor. Ten lze eliminovat jednak dobrým přitažením elektrody (u plochých elektrod), jednak použitím elektrodové pasty. Tu lze pořídit v každé lépe vybavené lékárně jako “pastu pro EKG”. Pasta je poměrně adhezivní a lehčí elektrody s její pomocí drží samy. Radioamatéři mohou použít teplovodnou pastu na chladiče, jejíž vlastnosti jsou jen o málo horší. Další možností je donutit subjekt k tomu, aby na něm hrůzou či bolestí vyrazil ledový pot - i touto cestou lze přechodový odpor dostat na přijatelnou hodnotu. U vaginálních elektrod je situace jednodušší - poševní sliznice obvykle k elektrodě dobře přilne. Také klipové elektrody nemají problém s přechodovým odporem, spíše je třeba nastavit je tak, aby nepůsobily krvácející poranění (krokodýlky se vyplatí elektrolyticky oleptat či otupit pilníkem). Elektrody je třeba udržovat v čistotě - produkty oxidace či elektrolýzy jsou prudce jedovaté. Vždy se vyplatí dát přednost elektrodám z ušlechtilých kovů nebo alespoň jejich povrch takto pokrýt. Použitelné pracovní postupy jsou v Dílně na serveru BDSM.CZ nebo zde. Elektrody po použití očistěte lihem nebo propylalkoholem (lépe odstraňuje elektrodovou pastu).

Variace scény.

Žádoucí změnu scény lze dosáhnout jednak změnou intenzity působení, jednak změnami dráhy. V závislosti na požadovaném cíli (zjištění informace, překonání odporu, ponížení apod.) lze začít s minimální intenzitou proudu v krátké dráze, například na chodidle. Zde je účelné dojít asi do poloviny intenzity a přemístit se na jinou krátkou dráhu, obvykle na paži. Z ní se přechází na prs, kde se začíná se zhruba pětinovou intenzitou a v krátkých drahách se postupuje asi do čtyř pětin intenzity - stejný postup se uplatňuje na genitálu s použitím bodových elektrod. Následně se s poloviční intenzitou přechází na dlouhé dráhy (i s použitím vkladatelných elektrod do rekta a/nebo vaginy), každá dráha se využívá až do maxima intenzity. Mezi přechody od jedné dlouhé dráhy k jiné se vkládá některá krátká dráha s maximální intenzitou. Tento postup je doporučován zejména jako výslechová technika - střídání drah a postupný nárůst intenzity vyvolává požadované změny chování subjektu. V sm praxi je často používán postup každá dráha až do stopky, který ovšem není tak účinný. Tento postup využívají zkušení dominanti k tomu, aby subjekt naučili používat stopku a vytvořili v něm žádoucí důvěru v to, že po vyslovení stopky bude opravdu konec.

Scénáře.

Elektrotortura je sexuálně stimulující technika - působením proudu dochází k intenzivnímu prokrvení jak zevních rodidel, tak celé malé pánve. Průchod proudu tkání prsu pak vede ke zcitlivění prsu jako celku a bradavky zejména. De facto lze tedy elektrotorturu využít i jako (velmi specifickou) součást předehry :-) . Obvyklým scénářem je ale Výslech, Mimozemšťané, Šílený doktor nebo Trest. Pokud si vedete karty trestů, lze je velmi snadno obohatit o celou sadu trestů - buď vedených jako jedna dráha, nebo lokalizovaná tortura (prs, genitál, ruka), nebo prostě elektrotortura dle uvážení Pána.

Tolik stručné základy - při jejich ověřování v praxi dbejte na bezpečnost a nepřeceňujte se.

HAPPY ELECTRODES

Pro komentování zde nemáte dostatečná práva

Pošta

Nejsi přihlášen.

Kdo je online

Celkem přihlášeno: 416 uživatelů
No members online
Členů: 0 / Hostí: 416

Kalendář

únor 2019
Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3
04462232
Statistik created: 2019-02-18T14:24:43+01:00