ELEFERNO - při životě udržovaná verze

Web pro ty, kterým je život příliš těsný

Efektním důkazem skutečné oddanosti je i tělesné cvičení krajně rozdrážděné otrokyně před Pánem, při manuálním dráždění poštěváčku na stole i během onanování ve všech myslitelných posicích. Pán by měl nahé otrokyni neúprosně ztěžovat psychické soustředění na stoupající pohlavní rozkoš stále namáhavějším sebepřemáháním, a proto jí může kdykoliv nařídit, aby před ním podle jeho povelů cvičila buď přímo během intenzivního dráždění poštěváčku či uprostřed náruživé onanie nebo (nejlépe!) ihned po rázném přerušení dráždění (onanování). Čím více je přitom otrokyně rozdrážděná, tím je celý postup eroticky efektnější.

   Při delším cvičení se může ujmout Pán velení a rozdrážděná otrokyně pak před ním na stole nahá dále poslušně cvičí podle jeho strohých a pokud možno "nezúčastněných" povelů...

   Okamžitě po přerušení dráždění začne otrokyně před Pánem na stole určeným způsobem cvičit, například rychle rytmicky svírat prsty na rukou nebo i na nohou, cvičit rukama nebo nohama, popř. rukama i nohama zároveň, dráždivě vzpínat nahé tělo vzhůru nad stůl, případně až do "mostu", jinak může po přerušení dráždění nebo onanie bleskově seskočit ze stolu a začít cvičit prostná, dělat dřepy a kliky či provádět jiné úkony podle předchozího určení nebo podle povelů (pokynů) Pána. Toho se však využívá až po skutečně viditelném vydráždění otrokyně!

   Spolu se vzrůstajícími schopnostmi otrokyně jí může Pán začít nařizovat, aby před ním vleže na stole nahá více či méně namáhavě cvičila i přímo během intenzivního dráždění poštěváčku nebo během usilovné onanie. Uzná-li to Pán za potřebné, nejprve otrokyni vysvětlí význam rozkazu a zeptá se jí, zda ho pochopila; rozdrážděná otrokyně rozkaz okamžitě uposlechne.

Změny posice rukou

   Při dráždění na stole je možné vzrušené otrokyni nařídit i jakoukoli změnu posice rukou, například vzpažení v určitém úhlu za hlavu, jindy jí po silném rozdráždění přikázat, aby úplně rozpažila nebo předpažila ruce svisle vzhůru nad sebe nebo v určitém úhlu od sebe atd.

   Vzrušená otrokyně rozkaz okamžitě uposlechne a poslušně drží ruce v určené posici tak dlouho, dokud jí Pán nepřikáže, aby je opět vrátila do původní polohy.

   Pán může nahé otrokyni samozřejmě přikázat změnu posice pouze jedné ruky.

   Změny posice rukou drážděné či volné ruky nepředstíraně onanující otrokyně využívá Pán především ke ztěžování jejího vydražďování. Během dráždění i onanie ve všech posicích může Pán dávat otrokyni rázné povely k cvičení volnou rukou, od vzpažení, upažení, předpažení, zapažení až po různé hmaty, jemné údery a hlazení po těle, atd.

   Výdrž rukou (ruky) v nepřirozené či namáhavé posici stojí otrokyni po delší době značné úsilí; Pán by proto měl omezit výdrž jen na určitou, nepříliš dlouhou dobu. Smyslem je vystupňovat tělesné a psychické sebepřemáhání otrokyně a ne její tělesná únava nebo dokonce vyčerpání!

Pohyby volnou rukou během onanie

   Nahá otrokyně jednou rukou intenzivně onanuje mezi nohama a druhou přitom na povel Pána provádí jiné pohyby nebo vykonává další různé "činnosti". Vášnivě onanující otrokyni například lze nařídit, aby se hladila volnou rukou po těle, třela si dlaní prsní bradavky, mnula si je mezi prsty, maximálně si rozevřela stydké pysky, mávala rukou nad hlavou, psala do vzduchu určitá čísla, písmena nebo kreslila obrazce; atd.

   Přímo během onanie může Pán od otrokyně vyžadovat jen změny posice volné ruky a dávat jí povely například k upažení do strany, předpažení před sebe (resp. v posici vleže nad sebe): "Upaž, vzpaž, předpaž, zapaž volnou ruku!" a zpětné povely, třeba "Připaž!", případně v pozici vleže "Dej si ruku za hlavu!"

   Pán může onanující otrokyni strohými povely přikazovat i různé další změny posice volné ruky, samozřejmě jen pokud to její posice a způsob onanie umožňuje. Uzná-li to Pán za nutné, nejprve onanující otrokyni význam rozkazu přesně vysvětlí a pak se jí případně zeptá, zda jej pochopila; intenzivně onanující otrokyně pak rozkaz okamžitě uposlechne a poslušně drží ruce v určené posici tak dlouho, dokud jí Pán nepřikáže, aby je opět vrátila do původní polohy.

Napínání rukou za hlavou po konečky prstů

   Zřetelně rozdrážděná otrokyně na povel Pána bleskově napne ruce rovnoběžně do vzpažení za hlavu, napne je po konečky prstů, vypne prsy a během dráždění (ale i při jeho krátkodobém přerušení atd) udržuje tuto posici tak dlouho, dokud od Pána nedostane příkaz k uvolnění do původní posice. Současně s napnutím rukou za hlavu by se měla nahá otrokyně před Pánem na stole zřetelně vypnout a tím mu nabídnout své tělo - když už ne celé, tak aspoň jeho horní část včetně prsů s viditelně zduřelými bradavkami. Jinak může Pán nahé otrokyni nařídit, aby napnula do vzpažení za hlavu jenom jednu ruku. Otrokyně opět musí bleskově uposlechnout; je to možná o něco psychicky namáhavější, ovšem napnutí jejího těla už zdaleka není tak efektní.

   Při onanii může Pán viditelně rozdrážděné otrokyni nařídit, aby v kterékoli posici uprostřed intensivního tření na poštěváčku jednou rukou vzpažila druhou ruku vzhůru nad hlavu (při onanii vleže za hlavu) a napnula ji až po špičky prstů. Otrokyně musí napnout ruku skutečně bleskově a opravdu až po špičky prstů; což je zejména po zcela nečekaném povelu velmi efektní. Spolu s napnutím ruky nad hlavu se musí i onanující otrokyně snažit vzepnout vstříc Pánovi celé tělo a vypnout mu především prsy se zřetelně vztyčenými bradavkami; a během další onanie i při jejím případném krátkodobém přerušení pak udržovat tuto posici tak dlouho, dokud od Pána nedostane povel k uvolnění ruky do původní posice.

      

Cvičení nohama (i přímo během onanie!) na stole

   Během manuálního dráždění nebo onanie vleže na stole může nahá otrokyně podle povelů Pána přímo během dráždění nebo onanie např. natahovat a ohýbat roztažené nohy, rychle nebo pomalu je roztahovat a přitahovat k sobě, zvedat je vzhůru do výšky a opisovat podle povelů ve vzduchu elipsy, kroužky a další obrazce, kmitat nohama pomalu či rychle k sobě a od sebe, případně předvádět zdviženýma nohama "jízdu na kole"; zvolna je přitahovat koleny k tělu (stále úplně roztažené!) a pak je zas pokládat do původní posice na stůl, rychle či pomalu zvedat roztažené nohy koleny k ramenům a zpět (velmi zajímavé při současném intenzivním dráždění otrokyně na poštěváčku), jindy na povel rychle napnout nohy vpřed, pak je pomalu přitahovat k sobě a zase je roztahovat co nejvíc od sebe…

   Poměrně efektní je povel "Napni nohy dopředu!", kdy nahá otrokyně bleskově napne dosud do maxima roztažené nohy vpřed a přitáhne je k sobě v úhlu neomezujícím účinné dráždění jejího poštěváčku (onanii). Bleskové roztahování a napínání nohou před sebe je možné při dráždění i onanii vleže libovolně střídat.

   Další zajímavý povel je "Kolena k tělu!", který je možné rovněž používat i při onanii otrokyně vleže: drážděná nebo onanující otrokyně bleskově přitáhne nohy koleny k tělu, musí je však mít úplně roztažené a napnuté špičkami chodidel buď vodorovně dopředu anebo kolmo nahoru.

   Pán přitom obvykle plynule pokračuje v dráždění jejího klitorisu, pouze jí umožní bleskový pohyb nohama. Vleže onanující otrokyně musí dále pokračovat v intensivním tření poštěváčku rukou protaženou mezi svýma zvednutýma nohama. V této posici má otrokyně dobře viditelný konečník, který je doslova vyceněný vstříc Pánovi a všem ostatním přihlížejícím.

   Na povel "Nohy nahoru!" zvedne drážděná či onanující otrokyně co nejvýš nohy roztažené co nejvíc od sebe. Pán její dráždění na okamžik přeruší, onanii však ležící otrokyně přerušit nesmí!

   Často bývá značně efektní povel "Nohy vzhůru!": otrokyně onanující v pozici vleže okamžitě zvedne nohy, přitáhne je téměř k sobě (ovšem tak, aby mohla stále nerušeně onanovat) a napne je až po špičky chodidel kolmo vzhůru; zde je třeba upozornit na rozdíl mezi povelem "Nohy nahoru!", kdy otrokyně zvedá co nejvýš napnuté nohy roztažené co nejvíc od sebe!

   Povel "Nohy vzhůru!" je možné dát i otrokyni onanující vsedě v křesle s roztaženýma nohama přehozenýma přes postranní opěradla: usilovně onanující otrokyně bleskově napne roztažené nohy v kolenou, tím je vytrčí šikmo vzhůru do stran a přitom většinou upře pohled na Pána.

   Povel "Nohy vzhůru!" lze otrokyni dát i při onanii vsedě na židli, v této posici však je napnutí nohou (samozřejmě náležitě roztažených) špičkami chodidel nahoru poměrně namáhavé a jejich udržování v této posici již po krátké době neobyčejně vysilující.

   Cvičit nohama může onanující otrokyně především vleže, ale i vstoje, popř. vsedě, jak po rázném či pozvolném přerušení, tak přímo během usilovné onanie, kdy podle povelů Pána hmitá nohama dopředu nebo do strany, provádí rychlé či pomalé dřepy, opisuje podle povelů Pána ve vzduchu různé elipsy a kroužky, na povel Pána kmitá nohama pomalu či rychle k sobě a od sebe, případně předvádí vysoko zdviženýma nohama "jízdu na kole" a podobně.

   Pokud má onanující otrokyně volně pohyblivé nohy, tedy především v pozici vleže na stole nebo na zemi, může před Pánem cvičit jen jednou nohou, zatímco si mne rukou poštěváček.    

   Při onanii vstoje může např. zvedat nohu vzhůru, případně s ní cvičit před Pánem ve vzduchu nebo ji podle jeho povelů prudce unožit do strany, jinak může seskočit ze stolu, stále onanovat a přitom dělat dřepy.

I při onanii vkleče může otrokyně např. mírně nadzvedávat jednu nohu, na další povel druhou.

Změny posice nohou

   Nahá otrokyně může na stole podle povelů Pána různě měnit i pozici nohou. Důležité ovšem je, aby Pán měl stále dobrý přístup do jejího rozkroku k pohlaví, resp. k jejímu poštěváčku.

   Otrokyně může buď přímo během dráždění anebo po jeho přerušení zvednout nohy vzhůru - ohnuté v kolenou i napjaté, vždy však dostatečně roztažené! - a pak je až do Pánova dalšího povelu Pána nehybně držet zvednuté nahoru. Delší udržování nohou ve výšce je ovšem velice namáhavé, neboť vyžaduje značné napětí břišního svalstva a určitých svalových partií stehen; Pán by měl proto otrokyni přikázat spuštění nohou na stůl dříve, než fysická námaha spojená s jejich udržováním ve vzduchu otrokyni znemožní náležité soustředění na vlastní pohlavní rozkoš nebo jí dokonce úplně zabrání vnímat své vzrušení.

   Docela efektní je rozkázat otrokyni, aby přitáhla roztažené nohy k tělu, nejlépe koleny až úplně k prsům a přitiskla stehna na břicho. Tato posice je pro ni mnohem pohodlnější než předchozí a proto ji může udržovat poměrně dlouho. Ležící otrokyně pak má úplně vyceněnou zadnici včetně análního otvoru přímo na Pána - a případně i pohledu dalších přítomných, pokud sedí či stojí tak, aby jí dobře viděli do rozkroku - toho lze při spoustě praktik zajímavě využít…

   Jindy může Pán ležící otrokyni přikázat, aby napnula nohy dopředu a pak je úplně roztáhla od sebe (do stran). Otrokyně potom má nohy zpravidla z větší části ve vzduchu, aniž by se mohla opřít lýtky a patami o stůl, takže i tato posice je pro ni opět namáhavá - a pokud Pán nechce otrokyni fysicky unavit, neměl by to s její výdrží v této posici příliš přehánět.

   Další změny posice nohou nahé otrokyně při dráždění vleže na stole závisí na úvaze a fantasii jejího Pána.

Cvičení rukama nebo nohama (a to zvlášť i současně)

   Rozdrážděné otrokyni je možné nařizovat různé kombinace cvičení rukama a nohama vleže na stole, samozřejmě tak, aby Pán měl při dráždění stále přístup k jejímu poštěváčku, který je vhodné během cvičení dráždit velmi intenzivně a dbát, aby byl pořád náležitě vlhký!

   Drážděná nebo onanující otrokyně může na povel Pána během intenzivní stimulace na poštěváčku kromě běžných cviků, například hmitů napnutýma rukama za hlavou v předpažení, rozpažení nebo upažení, opisovat napnutýma rukama (během onanie volnou rukou) a nohama současně různé kruhy, elipsy a jiné obrazce, zatnout pěsti a v nejrůznějších pozicích (za hlavou, nad sebou nebo v jiné posici) rychle nebo pomalu ohýbat a napínat zatnuté ruce za hlavou nebo nad hlavou "na doraz" a zároveň pomalu zvedat roztažené nohy koleny k ramenům a zpět. Postupně lze rozdrážděné otrokyni při manuálním dráždění na stole i onanii nařizovat jakékoli přirozené i nepřirozené, více či méně náročné a v této situaci značně namáhavé pohyby rukama nebo nohama, případně současné pohyby rukama i nohama. Záleží jen na vynalézavosti jejího Pána, na jeho fantasii a schopnosti přimět nahou otrokyni k poslušnému plnění i těch nejbizarnějších úkolů…

   Ani v tomto případě však nelze nic přehánět a proto je možné vyžadovat od nahé otrokyně plnění příkazů jen v takové míře, aby její vzrušení příliš nepokleslo. Pán musí otrokyni v době, kdy před ním nahá poslušně plní jeho rozkazy, stále intenzivně dráždit na poštěváčku a pokud je to technicky možné, vypomáhat si občasným přidražďováním jejích prsů volnou rukou…

   Během intenzivní onanie v posici vleže nebo vsedě lze nahé otrokyni nařídit, aby podle povelů Pána cvičila zároveň nohama i volnou rukou. Možností kombinací takového cvičení je samozřejmě mnoho a jejich výběr záleží pouze na úvaze jejího Pána; podmínkou ovšem je, že nahá otrokyně musí stále intenzivně onanovat a toto cvičení jí v tom nesmí nijak omezovat - je proto krajně nevhodné, aby měla například po delší dobu nohy přitisknuté stehny až k sobě!

Rychlé či pozvolné svírání prstů na rukou nebo i na nohou

   Velmi efektní je, když silněji rozdrážděná otrokyně začne během intenzivního dráždění nebo onanie vleže na stole na povel Pána určitou rychlostí střídavě svírat a napínat prsty na rukou nebo současně i na nohou. Rychlost (rytmus) svírání může Pán řídit přísnými povely, neměl by však přitom výrazně měnit úroveň dráždění jejího poštěváčku. Obzvlášť zajímavá je kombinace, kdy už značně rozdrážděná nahá otrokyně rychle svírá a napíná prsty rukou a s pohledem upřeným do očí Pána poslušně roztažená rytmicky přiráží rozkrokem vstříc Pánově ruce.

   Onanující otrokyně začne ve stavu většího rozdráždění na povel Pána přikázaným způsobem (rychlostí) pravidelně svírat a rozevírat prsty volné ruky, kterou přitom nastaví tak, aby na ni Pán dobře viděl a mohl správné provádění svého příkazu kontrolovat.

   Otrokyně však musí druhou rukou dále vášnivě onanovat, svíjet se před Pánem ve vlnách stoupajícího vzrušení a dávat mu své přirozené vydráždění celým tělem poslušně najevo!

   Rytmické svírání prstů je po určité době velice namáhavé a časem dokonce vyčerpávající i za normálních okolností. Pán jej proto může využít i jako způsob, jak zabránit dalšímu vzrůstání pohlavního rozdráždění otrokyně nebo jak ho do jisté míry eliminovat. Jinak Pán tuto zvláštní činnost své otrokyně přeruší povelem ve chvíli, když zjistí, že jí brání v dalším vzrušování.

Specifické tělesné cvičení pro onanující otrokyni

 Fysické cvičení nahé otrokyně podle povelů Pána během její nepředstírané onanie je velmi přesvědčivým a nesmírně efektním důkazem totálního sebeodevzdání otrokyně do jeho vůle.

   Smyslem tělesného cvičení úplně nahé otrokyně během onanie je záměrné ztěžování jejího vnitřního soustředění na pohlavní rozkoš poměrně namáhavým sebepřemáháním. Při onanii je totiž otrokyně podstatně "aktivnější" než při manuálním dráždění svého poštěváčku Pánem - a protože onanie od ní vyžaduje kromě určitého vnitřního úsilí i jistou tělesnou námahu, je pro ni cvičení během onanie psychicky mnohem náročnější než během manuálního dráždění.

   Vleže cvičí onanující otrokyně především nohama (zpravidla stále široce roztaženýma) a opisuje podle povelů Pána ve vzduchu různé elipsy a kroužky, na povel Pána kmitá nohama pomalu či rychle k sobě a od sebe, případně předvádí vysoko zdviženýma nohama "jízdu na kole"; jinak samozřejmě cvičí jen volnou rukou - o to je to náročnější, ale i zajímavější - i když kratičké přerušení onanie a zapojení druhé ruky může být také zajímavé!

   V pozici vstoje či vkleče se může onanující otrokyně před Pánem různě ohýbat, zaklánět a předklánět; při onanii vstoje navíc dělat podle povelů Pána během usilovného kmitání prsty přes poštěváček pomalé nebo rychlé dřepy, případně uprostřed nejnáruživější onanie vstoje na povel rychle vyskočit vzhůru do výponu s oběma rukama napnutýma nad hlavu a již během dopadu zpět na zem opět bleskově obnovit onanii atd.

Zaklánění hlavy dozadu

   V pozicích vstoje, vkleče a někdy i vsedě lze dráždivý efekt onanie podstatně vystupňovat i povelem "Hlavu dozadu!" na který musí nahá otrokyně uprostřed onanie bleskově zaklonit hlavu úplně dozadu, upřít pohled vzhůru a dále plynule pokračovat v onanii. Spolu s tímto povelem je velmi efektní otrokyni nařídit, aby v okamžiku zaklonění hlavy současně otevřela dokořán ústa.

   Návrat hlavy do původní pozice jí Pán nařídí zpravidla rázným povelem "Hlavu zpříma!"

Vzpínání nahého těla do mostu

   Vzepnutí do mostu přichází v úvahu pouze při dráždění nebo onanii otrokyně vleže na stole nebo na zemi u nohou Pána. Ležící nahé otrokyni lze nařídit vzepnutí těla břichem vzhůru jak bleskově (švihem), tak pomalu a pozvolna, zkušené otrokyni dokonce velice pomalu - a to jak během jejího dráždění nebo onanie, tak kdykoli jindy, měla by však přitom být dostatečně pohlavně vzrušená - před začátkem dráždění či onanie tedy jen výjimečně.

   Zpočátku může Pán na vzepnutí těla do mostu předem upozornit, drážděná otrokyně se pak připraví a opře se rukama za hlavou a chodidly o stůl, onanující otrokyně pouze volnou rukou a chodidly, a na povel Pána (onanující otrokyně bleskově utne onanii) se pak jediným rázným pohybem vzepne s roztaženýma nohama do mostu, spustí hlavu bezvládně dolů, vypne břicho a nabídne Pánovi rodidla.

   Později však to musí dokonale vycvičená otrokyně zvládnout i bez předchozího upozornění.

Řízení pohledu a práce očí během onanie

   Při onanii nahé otrokyně ve vzpřímených posicích, hlavně vstoje "tváří v tvář" Pánovi, ale i vkleče nebo vsedě, je velmi efektní rafinované usměrňování jejího pohledu přísnými povely Pána, případně řízení práce očí. Pán může úplně nahé, před ním onanující otrokyni, vypnuté v posici vstoje rozkročmo (vkleče nebo vsedě) během jejího usilovného tření poštěváčku hlasitě, stroze a přísně velet například "Dívej se před sebe, nahoru, na mne, do stropu, na důtky...!",

"Zavři oči!" a podobně.

   Všechny tyto Pánovy povely musí drážděná nebo onanující otrokyně okamžitě uposlechnout!

   Je třeba přísně dbát na to (a otrokyně by si toho měla být dobře vědoma!), že tyto povely neznamenají sebemenší změnu rychlosti či intenzity onanie; bez ohledu na současné provádění těchto povelů si proto musí otrokyně kmitat prsty přes poštěváček, resp. stanoveným způsobem onanovat naprosto stejnoměrně a přitom stále dávat Pánovi - a případným dalším přítomným - celým nahým tělem zřetelně najevo všechny projevy svého vzrušení, své sexuální reakce a momentální stupeň svého pohlavního rozdráždění!

Plnění různých povelů ve stavu zřetelného rozdráždění

   Zřetelně pohlavně rozdrážděné otrokyni lze během nebo po rázném přerušení dráždění či onanie na povel samozřejmě dávat různé rozkazy a přikazovat jí, aby plnila jakékoli úkoly, například vztyk a okamžité zaujetí určené pozice, nahá a rozdrážděná cvičila prostná podle povelů Pána, případně jí přikázat, aby před začátkem cvičení vylezla nahá na stůl.

   Rozdrážděné otrokyni lze okamžitě po přerušení dráždění nebo onanie přikázat i různé manuální práce, třeba úklid určené místnosti nebo dokonce celého bytu, mytí nádobí, vaření jednoduchých jídel, ruční vyprání určitých kousků prádla, vyleštění zrcadla a podobně.

   Po přerušení dráždění nebo onanie po prudkém vydráždění, zejména na pokraji extase nebo dokonce během orgasmu samotného lze otrokyni nařídit i práce intelektuálního rázu.

   V tomto smyslu je možný uprostřed náruživého dráždění nebo onanie dialog s Pánem, a to i o věcech se sexem naprosto nesouvisejících.

--- Předchozí kapitola   Následující kapitola ---

Tento text pochází z knihy Rozkoš bez hranic autora Aristo. Autora můžete kontaktovat mailem na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pro komentování zde nemáte dostatečná práva

Pošta

Nejsi přihlášen.

Kdo je online

Celkem přihlášeno: 364 uživatelů
No members online
Členů: 0 / Hostí: 364

Kalendář

únor 2019
Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3
04477695
Statistik created: 2019-02-20T11:37:00+01:00