ELEFERNO - při životě udržovaná verze

Web pro ty, kterým je život příliš těsný

   Rozdrážděná otrokyně se během intenzivního dráždění nebo onanie vleže na stole na rázný (a většinou zcela nečekaný) povel Pána celá bleskově dráždivě vzepne. Prakticky to znamená, že zareaguje celým tělem obdobně jako na povel "Pozor!" - s tím, že se úplně nenapne, ale dá vzepnutí těla a jeho následným reakcím co nejdráždivější "otrockou" formu. Podrobnosti při plnění povelu "Vzepni se!" určí otrokyni vždy její Pán.

   I při onanii může Pán nařídit nahé otrokyni, jakmile se před ním náležitě rozdráždí, trvalé vzepnutí nahého těla, a pak jí může přikázat, aby před ním dráždivě vypnutá pokračovala v usilovné onanii - zejména v posici vstoje a vkleče je to nesmírně efektní!

   Pán ji pak stále intenzivně dráždí, případně nahá otrokyně před ním dále onanuje a přitom před ním usilovně vypíná celé tělo tak dlouho, dokud nedostane povel k opětnému uvolnění.

   V této souvislosti je třeba opět upozornit na rozdíl mezi povely "Vzpínej se!", kdy již prudce rozdrážděná otrokyně Pánovi vědomě zdůrazňuje silné mimovolní křeče svého vydrážděného nahého těla, zatímco povel "Vzepni se!" jí lze dát během dráždění prakticky kdykoli.

Změna způsobu nebo rychlosti onanie

   Pán má zcela neomezené právo usměrňovat otrokyni způsob onanie povely a průběžně jí přikazovat například různé změny rychlosti (intenzity) nebo způsobu onanování vůbec.

   Pán proto nahé otrokyni běžně nařizuje vystupňování intenzity onanie, její rychlosti, větší tlak prstů na poštěváček či jinou erotogenní zónu těla (bradavky) a pak zase její zmírnění.

   Jinak je možné otrokyni přikazovat v souvislosti s přerušováním onanie rázným povelem bleskové vzpažení rukou nad hlavu a jejich nehybné vzpažení nad hlavou po celou dobu pauzy (což je efektní zejména po jejím mohutném pohlavním rozdráždění), nebo ji nutit, aby během onanie podle povelů postupně střídala různé posice a způsoby sebeukájení.

   Onanující otrokyně musí bez ohledu na své momentální rozdráždění přesně a okamžitě plnit rozkazy Pána a dávat mu stále celým tělem najevo stupeň svého pohlavního vzrušení.

Změny posice nahého těla během onanie vstoje a vkleče

   Při onanii v těchto posicích není otrokyně ničím omezena v prakticky "volném pohybu", což poskytuje Pánovi spoustu možností měnit svými strohými povely její posici.

   Nejčastěji Pán nařizuje rázným povelem intensivně onanující otrokyni, aby posice bleskově střídala, samozřejmě s přiměřenými odstupy mezi povely, aby nerušil plynulé přibývání jejího pohlavního vzrušení. Po změně posice se otrokyně vždy před Pánem vypne, nastaví mu své nahé tělo a uprostřed intensivní onanie mu na několik okamžiků upře pohled do očí.

   Jindy může onanující otrokyně na rozkaz Pána podřepnout a bez nejmenší pausy pokračovat s roztaženýma nohama v tření svého poštěváčku nebo si lehnout na podlahu s rozevřeným rozkrokem a přirozením vyceněním vstříc Pánovi, kleknout si na povel Pána rozkročmo na zem (nebo naopak na stůl) a prohnutá do záklonu pokračovat čelem k Pánovi v náruživé onanii atd.

Vědomé zdůrazňování přirozených mimovolných stahů

   Spolu se stoupajícím pohlavním vzrušením začnou probíhat tělem nahé otrokyně zřetelné mimovolní stahy. Tyto jinak nepravidelné křečovité stahy jsou stále pravidelnější a mohutnější. Vzrušená otrokyně se nesmí snažit tyto přirozené stahy před Pánem tlumit, ale naopak mu je musí sama poslušně zdůrazňovat a dbát, aby Pán každý stah jejího těla naprosto jasně viděl.

   Pán vede nahou otrokyni k tomu, aby se snažila tyto reflexivní stahy svého těla vědomě zesilovat a podle možnosti před Pánem efektně a dráždivě zdůrazňovat.

Sebepřemáhací pořadová

   V sebepřemáhacím sexu je však třeba co nejvíce potlačit osobnost otrokyně a omezit na nejmenší míru možnost jejího samostatného projevu; proto musí být při praktikách pocitově "degradována" jen na jakýsi neživý předmět, často musí fungovat doslova jako stroj, musí to tak vnímat, cítit, celou svoji situaci takto pocitově naplno vnitřně prožívat a stále se chovat tak, aby to mohl stejně naplno cítit, vychutnávat a pocitově prožívat i Pán a případní další přihlížející.

   Schopnost svobodného rozhodování a samostatného osobního projevu otrokyně lze potlačit nejen přísnými pravidly jejího chování obecně, ale v průběhu praktik i pomocí velkého počtu rázných a většinou strohých povelů, které Pán pro správný, efektní a pro oba partnery a všechny další případné přítomné používá k průběžnému usměrňování a přísnému řízení jejího chování a řízení mnoha jejích tělesných, psychických, zejména sexuálních reakcí.

   V sebepřemáhacím sexu tedy Pán využívá ke stupňování náležitě vzrušujícího průběhu většiny praktik soubor jakýchsi sexuálních pořadových, kterými dává otrokyni zřetelně najevo svou absolutní dominanci. Absolutní odevzdanost otrokyně pak spočívá také v tom, že nejen během dráždění a onanie, ale po celou dobu, kdy je před svým Pánem úplně nahá, okamžitě a přesně plní všechny jeho povely.

   Lze jen doporučit, aby si každý Pán či dvojice postupně vypracovala vlastní systém povelů, tedy jakousi sestavu sebepřemáhacích sexuálních pořadových, jejichž význam a správné plnění se otrokyně musí dokonale naučit. Její Pán pak těchto povelů podle vlastního uvážení vcelku libovolně používá a otrokyně mu jejich okamžitým a přesným plněním očividně demonstruje svou nepředstíranou odevzdanost a své totální otroctví. Cvičení pořadových je vhodným námětem pro přestávky během praktik, jak v úvodu, tak mezi jednotlivými postupy (způsoby nepředstíraného sebepřemáhání), kdy je třeba nahou otrokyni tělesně, psychicky a sexuálně uvolnit. Při provádění povelů musí být otrokyně pohlavně vzrušená - a čím je její rozdráždění zřetelnější, tím mají pořadová větší efekt; opravdová otrokyně pak při poslušném, rychlém a přesném plnění těchto povelů cítí svou odevzdanost svému Pánovi tak silně, jako málokdy!

* * *

   Klíčovým povelem je v sebepřemáhacím sexu povel "POZOR!"

   Jde o skutečně základní povel mimořádného významu, neboť přikazuje nahé a mnohdy silně rozdrážděné otrokyni - bez ohledu na její posici a další okolnosti, tedy nejen v souvislosti s manuálním drážděním či onanií - okamžité vypnutí a úplné znehybnění těla v určité posici.

   Během manuálního dráždění musí nahá otrokyně s poslušně vypnutým přirozením na povel "Pozor!" bleskově zareagovat okamžitým vypnutím celého těla a napnutím všech svalů až do úplného maxima - a protože jde především o erotickou záležitost, vypnutím rozkroku vstříc Pánovi - pod prsty Pána znehybnět, celá se zřetelně vzepnout (zejména rázným stažením hýžďových svalů), upřít pohled nehybně vzhůru nebo na Pána a udržovat absolutní nehybnost těla včetně hlavy a pohledu upřeného do stále stejného místa - v posici, kdy je jí dobře vidět nejen na všechna intimní místa nahého těla, ale i do rozdrážděných pohlavních orgánů.

   Pán musí současně s povelem začít nehybně vzepnuté otrokyni dráždit poštěváček co nejintenzivněji: rychle jí ho třít nebo jí přes něj co nejrychleji kmitat rukou, případně jí ho s největší možnou rafinovaností usilovně mnout konečky (mezi konečky) prstů; v každém případě musí po dobu, co je drážděná otrokyně pod ním na stole vzepnutá v posici "Pozor!" používat nejúčinnější způsob sexuální stimulace jejího klitorisu, který by měl samozřejmě dobře znát. Drážděná otrokyně musí stále důsledně udržovat posici "Pozor!" a být bez ohledu na účinek Pánovy rafinované manipulace (ve svém pohlaví) na svůj sexuální aparát naprosto nehybná!

   Pán může manuálně drážděné otrokyni přikázat, aby před ním roztažená na stole uprostřed intensivního dráždění klitorisu bleskově vypínala a uvolňovala tělo podle jeho rázných povelů "Pozor!" a "Pohov!"; je však nezbytné, aby byla už opravdu zřetelně pohlavně rozdrážděná.

   I během onanie jsou základem sebepřemáhacích pořadových povely "Pozor!" a "Pohov!";  

oba je možné používat jak během onanie, tak kdykoli předtím nebo potom, případně v různých mezipauzách. Onanující otrokyně se bez ohledu na posici na povel "Pozor!" bleskově vzepne vstříc Pánovi, upře mu pohled do očí, a pak celá dráždivě vypnutá před ním poslušně pokračuje v onanii. Zde vůbec nezáleží na tom, v jaké posici onanuje, ale na přesném a bleskovém plnění povelů, což je hlavně při onanii v posici vleže rozkročmo nesmírně efektní a dráždivé!

   Nemá-li nahá otrokyně přikázáno něco jiného, smí uvolnit posici "Pozor!" teprve tehdy, když ji Pán znova poručí obnovit onanii, resp. když se opět dotkne prsty svého poštěváčku!

   V základní pozici vleže na stole se nahá otrokyně na povel "Pozor!" jediným pohybem vypne a bleskově rozhodí nohy do úplného maxima, jak je vůbec schopna, napne ruce za hlavu až po konečky prstů (nemá-li určeno jinak, do rozpažení v úhlu asi 45 stupňů), upře pohled vzhůru nad sebe a pak dráždivě vypnutá v této posici celá poslušně znehybní.

   Pán by si měl občas ověřovat poslušnost otrokyně ležící před ním s roztaženýma nohama na stole tím, že jí krátce před začátkem dráždění přísně zavelí "Pozor!"; nahá otrokyně se bleskově vypne, rozhodí nohy do maxima a naprosto znehybní! Potom ještě většinou následuje doba absolutního klidu, kdy úplně roztažená otrokyně v tichu oddaně čeká, až k ní Pán přistoupí.

   V posici vstoje zareaguje nahá otrokyně na povel "Pozor!" obdobně jako v tělocviku: bleskově se celá vypne a znehybní ve stoji spatném vypnutá čelem k Pánovi: napnuté ruce přiloží konečky prstů k vnějším stranám stehen, hlavu zpříma, chodidla u sebe, pohled nehybně upřený přímo před sebe, prsy vypnuté poslušně vpřed. Jedná se o jeden z mála případů, kdy se nahá otrokyně smí dotknout svého těla rukama pod tzv. "čarou bezbrannosti".

   Ve stoji rozkročmo napne otrokyně na povel "Pozor!" kolena, vypne břicho, ruce přitiskne dlaněmi k vnější straně stehen a napne se vstříc Pánovi tak, aby jí mohl provádět v rozkroku a jinde na těle jakékoli úkony a manipulace…

   V posici vkleče se otrokyně na povel "Pozor!" jediným pohybem bleskově vzepne, napne ruce vzhůru nad hlavu po konečky prstů a upře pohled nehybně přímo před sebe nebo do očí Pána.

   V posici vsedě nahá otrokyně na povel "Pozor!" bleskově roztáhne nohy - pokud už je má úplně roztažené, například ve velkém křesle přehozené koleny přes jeho postranní opěradla, pak jimi aspoň rázným pohybem dráždivě trhne od sebe – vypne se v prsou (ramena dozadu!) a současně hodí rukama nad hlavu do vzpažení (opět až po špičky prstů), celá se poslušně vzepne a upře nehybně pohled před sebe či do očí Pána.

   V posici vstoje s rukama vzpaženýma vzhůru napne otrokyně ruce špičkami prstů co nejvýš vzhůru, případně se vzepne před Pánem na špičky, mírně zakloní hlavu, celá se napne Pánovi vstříc a upře pohled nahoru.

   Ve stoji spatném s rukama šikmo vzhůru napne nahá otrokyně šikmo rozpažené ruce až po konečky prstů, napne se, případně se před Pánem vypne na špičky a upře pohled vzhůru.

   V posici vstoje s rovně rozpaženýma rukama napne nahá otrokyně ruce do stran až po špičky prstů, vypne prsy dopředu (vstříc Pánovi) a upře pohled přímo před sebe nebo na Pána.    

   V posici vstoje rozkročmo s rovně nebo šikmo rozpaženýma rukama se nahá otrokyně navíc prohne do mírného záklonu.

   V posici vkleče zpříma s rukama vzpaženýma vzhůru nebo rozpaženýma rovně do stran vypne nahá otrokyně prsy vstříc Pánovi a upře mu pohled do očí.    

   V posici vkleče rozkročmo s rukama vzpaženýma šikmo vzhůru mu kromě toho ještě vzrušeně vypne podbřišek vstříc.

   Jinak Pán občas trénuje nahou otrokyni v plnění povelů „Pozor!“ a „Pohov!“ i přímo během jejího dráždění na klitorisu. Měl by co nejdříve navyknout svou otrokyni na to, že rozkazem k zaujetí posice "Pozor!" je již samotné přerušení dráždění - nahá otrokyně bleskově roztáhne nohy do maxima, hodí ruce za hlavu a napne je po konečky prstů, vycení na Pána rozdrážděné pohlaví, vypne se a s nehybně upřeným pohledem se poslušně poddává dalšímu dráždění.

   Stejně tak může Pán zavelet nahé otrokyni „Pozor!“ v kterémkoli okamžiku její nepředstírané onanie. Onanující otrokyně na povel "Pozor!" bez ohledu na posici bleskově vzepne celé tělo vstříc Pánovi, případně dalším přítomným, upře mu pohled do očí a pak před ním celá dráždivě vypnutá pokračuje v onanii. Žádoucí chování jí Pán stanoví pro jednotlivé posice sám podle vlastního uvážení do všech podrobností a neúprosně trvá na jejich přesném plnění. Totéž platí pro plnění povelů v pauzách po rázném i pozvolném přerušení onanie a bezprostředně před ní.

   Během nácviku je třeba již od začátku dávat pozor na naprostou nehybnost hlavy otrokyně a jejího pohledu upřeného vleže vzhůru, v jiných pozicích přímo před sebe!

   Na rozkaz Pána se mu musí otrokyně při plnění povelů upřeně dívat do očí.

   Takto vypnutá otrokyně je povinna udržovat až do dalšího příkazu naprostou nehybnost, zhluboka dýchat, bez ohledu na dění kolem sebe upírat pohled přímo před sebe a pokud je pohlavně vzrušená, dávat stupeň svého rozdráždění zřetelně najevo např. chvěním a dobře viditelnými mimovolními stahy, pulsujícími celým jejím vypnutým nahým tělem. Nehybně vypnutá otrokyně zpravidla dýchá nosem, ovšem zřetelně rozdrážděná otrokyně může dýchat pootevřenými ústy - a má-li to Pánem výslovně nařízeno, musí mu dávat každý nádech i výdech jasně najevo střídavým mohutným vypínáním a klesáním svého břicha.

   Detaily postupu v jednotlivých posicích může Pán otrokyni určit podle vlastní úvahy.

   Na povel "Pohov!" se nahá otrokyně zase zcela uvolní do původní posice.

* * *

   Kromě toho může Pán zavést další povely podle vlastní potřeby, třeba pro nástupy otrokyně před něj v úvodu praktik nebo pro chvíle před jejich začátkem, během jejího dráždění, zejména však během její onanie, kterou v sebepřemáhacím sexu zásadně řídí pomocí přísných povelů.

   Řízení veškerého chování nahé otrokyně včetně rychlých změn její posice strohými povely je mnohdy neobyčejně efektní součástí průběhu sebepřemáhacích (především náročných) praktik. Podmínkou ovšem je, že otrokyně veškeré povely dokonale ovládá; Pán by tomu měl věnovat ve vlastním zájmu náležitou pozornost.

   Cvičení pořadových je vhodným námětem pro různé přestávky během praktik, jak v úvodu, tak mezi jednotlivými postupy (způsoby nepředstíraného sebepřemáhání), kdy je třeba otrokyni tělesně, psychicky a sexuálně uvolnit. Při provádění povelů by měla být otrokyně pohlavně vzrušená - a čím je její rozdráždění zřetelnější, tím mají pořadová větší efekt; opravdová otrokyně pak při poslušném, rychlém a přesném plnění těchto povelů cítí svou odevzdanost muži (svému Pánovi) tak silně, jako málokdy!

   S nácvikem základních sebepřemáhacích pořadových začíná Pán při výcviku nahé otrokyně nejprve v základní posici vleže na stole povely "Pozor!", "Pohov!", "Rozpažit!", popř. "Rozpažit šikmo!", "Ruce zpět!" (t.j. do původní posice za hlavou) atd.

   Pro náročnější praktiky, různé zvláštní úkony a manuální dráždění či onanii nahé otrokyně v méně obvyklých posicích či neobvyklými způsoby si Pán může připravit "speciální pořadová", se kterými otrokyni včas seznámí a v případě potřeby je s ní předem důkladně nacvičí.        

   Úplně nahé otrokyni může Pán dávat kdykoli obvyklé tělocvičné povely; v posici vstoje po povelu "POZOR!" například "Vpravo v bok!", "Vlevo v bok!", "Čelem vzad!" a další základní povely "Vzpaž!", "Předpaž!", "Rozpaž!", "Rozpaž šikmo!", "Ruce zpět!" (do původní posice za hlavu), nebo "Upaž!", "Připaž!" atd.

   V sebepřemáhacím sexu však Pán často používá i další různé povely, při manuálním dráždění v posici vleže na stole nejčastěji "Rozpaž!", popř. "Rozpaž šikmo!", "Ruce zpět!" (do původní posice za hlavou) atd. Během dráždění a onanie v pozici vleže např. "Víc se roztáhni!", "Nadzdvihni rozkrok!", obdobně i v posicích vkleče, vleže na zemi, případně i vsedě "Otevři ústa!", "Dýchej zhluboka!", "Dívej se mi do očí!", "Napni ruce dozadu!"

   Další povely používá Pán k průběžnému usměrňování intenzity a způsobu její onanie, především "Pomalu!", resp. "Pomaleji!" nebo "Zpomal!" a naopak "Rychle!", resp. "Rychleji!" nebo "Zrychli!" Změna rychlosti onanie musí být vždy blesková a naprosto zjevně viditelná!

   V posicích vstoje a vkleče užívá Pán povely "Rozkroč se!" a zpět "Nohy k sobě!" - je ovšem třeba upozornit, že v tomto případě nemůže Pán použít povel "Pozor!", protože rozkročená otrokyně by se (mu) jen poslušně vypnula (napnula) - mezi další povely patří zejména přímo během onanie rozkazy: "Předkloň se!", "Napřim se!", "Rozkroč se víc a vypni kundu dopředu!", "Prohni se do záklonu!" (pro vystupňování dráždivého efektu onanie), "Zrychli!" a podobně.

   Při onanii vstoje, vkleče, vsedě a v dalších pozicích lze nahé otrokyni velet například: "Upaž, vzpaž, předpaž, zapaž volnou ruku!" a po určité době zase "Připaž!", "Předkloň se!", "Napřim se!", "Víc se rozkroč!", "Vypni se!", "Hlavu dozadu!" a "Hlavu zpříma!", "Napni se!" nebo "Prohni se do záklonu!", "Vypni břicho!", "Vypni prsy!", případně řídit i směr jejího pohledu "Dívej se před sebe, nahoru, na mne, doprava, doleva, dolů!" nebo na určitý předmět, věc, činnost, občas třeba také "Zavři oči!" a dalšími ráznými povely podle vlastní úvahy ovládat její oči, ústa, dech, nohy, ruce, napnutí či vypnutí břicha, uprostřed intenzivní onanie jí lze přikazovat různé výskoky, dřepy, kliky a podobně. Mezi další častěji používané povely patří například „Onanuj!“, k bleskovému začátku nebo obnovení onanie uprostřed postupů a činností, např. mučení, kdy Pán nemůže použít některý z obvyklých způsobů jejího zahájení.

   Velmi efektní je plnění těchto povelů při onanii (v jistých případech i během dráždění) s pevně převázanýma očima, změny napnutí těla i při částečném nebo úplném spoutání.

   V případě potřeby, zejména před náročnějšími praktikami, může Pán používat "speciální" sebepřemáhací pořadová vstoje, vleže v základní posici na stole i v pozicích pro onanii, např.

"Rozevři si kundu!", v souvislé sérii povelů zkráceně "Kundu - rozevřít!"

   Jde o specificky sebepřemáhací povel znamenající rozkaz k úplnému rozevření pohlaví = okamžitému roztažení stydkých pysků rodidel v celé délce prsty obou rukou. Výraz "kunda" je použit schválně jako prostředek k určitému ponížení otrokyně, ale po dohodě ho lze mezi jinak rovnoprávnými partnery nahradit jiným, např. "rodidla", "pohlaví", "přirození" atd.

   Povel se používá buď samostatně jako určitý způsob pokoření otrokyně nebo před různými manipulacemi a úkony na jejím přirození včetně mučení, případně když si Pán chce - např. po rázném přerušení dráždění nebo onanie - důkladně prohlédnout její rodidla, prohmatat ji tam zvenku i uvnitř atd.

   Provádění tohoto povelu je už samo o sobě eroticky nesmírně efektní: nahá otrokyně musí povel uposlechnout opravdu bleskově, přiložit si prsty na stydké pysky těsně k jejich okrajům, okamžitě si je před Pánem maximálně roztáhnout a natočit rozkrok tak, aby jí bylo vidět do rodidel; tedy jak poštěváček, tak poševní vchod a pokud možno i rozevřený močový otvor - důležité je, aby přitom měla maximálně napnutou hrázku rodidel a byla jí dobře vidět!

   Povel musí otrokyně uposlechnout okamžitě a pak v určené posici s roztaženými stydkými pysky (a tedy pohlavím rozevřeným vstříc Pánovi) úplně znehybnět jako na povel "Pozor!"

   Dokonalé rozevření všech intimních otvorů, vycenění poštěváčku a perfektní napnutí hrázky je v tomto případě zkouškou opravdové oddanosti otrokyně! To platí zejména, pokud povel přijde zcela nečekaně a v méně obvyklých situacích; a proto musí za pomalé, neúplné nebo ledabylé vyplnění povelu vždy následovat přísný trest!

   Chce-li Pán být více neosobní, může otrokyni nejdřív zavelet "Pozor, roztáhneš si kundu!"; nahá otrokyně úplně roztáhne nohy, vycení mu vstříc rozkrok a přiloží prsty rukou na okraje stydkých pysků; na další rázný povel "Teď!" si (jako pouhý předmět či stroj) bleskově rozevře rodidla na doraz, aby jí Pán viděl poštěváček i všechny intimní otvory a s maximálně nataženou hrázkou poslušně znehybní. Bezmocně roztaženou otrokyni s vyceněným poštěváčkem, úplně napjatou hrázkou a pootevřenými nejintimnějšími otvory může Pán nechat i několik minut.

   Zrušení povelu se provede příkazem "Uvolni se!", "Uvolnit kundu!", "Stačí!", anebo povelem nařizujícím otrokyni jinou činnost

   Vhodný okamžik k vydání povelu záleží na úvaze Pána, který musí před ním onanující nahou otrokyni bedlivě sledovat. Konkrétní postup otrokyně je závislý na situaci, posici, předchozím pokynu Pána nebo "scénáři" příslušné praktiky.

   Tento přehled povelů není zdaleka úplný a každá dvojice či skupina si jistě vymyslí další podle svého založení a potřeb, a sestaví si vlastní soustavu "sebepřemáhacích pořadových".

--- Předchozí kapitola   Následující kapitola ---

Tento text pochází z knihy Rozkoš bez hranic autora Aristo. Autora můžete kontaktovat mailem na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pro komentování zde nemáte dostatečná práva

Pošta

Nejsi přihlášen.

Kdo je online

Celkem přihlášeno: 418 uživatelů
No members online
Členů: 0 / Hostí: 418

Kalendář

únor 2019
Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3
04465067
Statistik created: 2019-02-18T22:33:50+01:00