ELEFERNO - při životě udržovaná verze

Web pro ty, kterým je život příliš těsný

Pohlavní rozkoš ženy totiž během dráždění - na rozdíl od většiny mužů - obvykle nestoupá plynule, ale někdy zůstává i delší dobu na určité úrovni a občas dokonce mírně klesá. Nahá otrokyně musí mít vleže na stole nohy roztažené co nejvíc od sebe; její Pán musí klást důraz na to, aby v závislosti na stupni svého vzrušení zvětšovala úhel roztažení nohou zcela vědomě a oddaně mu vypínala vstříc svůj stále víc rozevřený rozkrok.

   I když je nahá otrokyně povinna pravdivě sexuálně reagovat celým tělem a sama dbát, aby si Pán mohl o stupni jejího momentálního pohlavního rozdráždění kdykoli udělat přesnou představu, k základním prvkům správného chování nahé otrokyně v sebepřemáhacím sexu  

patří také to, že mu dokazuje svou naprostou odevzdanost tím, že mu při dráždění nebo onanii vleže na stole dává momentální stupeň sexuálního vzrušení najevo i vědomou prací nohou neboli změnami úhlu jejich rozevření - pokud její rozdráždění stoupá, roztahuje otrokyně zvolna nohy stále víc a víc od sebe; jakmile se její rozkoš zastaví, udržuje roztažení nohou ve stále stejném úhlu odpovídajícím stupni jejího vzrušení; a když její požitek z jakýchkoli důvodů poklesne, přitahuje nohy odpovídajícím způsobem k sobě. Ovšem ani při silném poklesu svého vzrušení nesmí přitáhnout nohy k sobě úplně, to by znamenalo, že se její vzrušení zcela ztratilo!

   Při orgasmu vleže musí mít vždy nohy roztažené do naprostého maxima, aby Pán - coby její majitel - dobře mohl pozorovat veškeré procesy v jejích rodidlech!

   Totéž musí otrokyně praktikovat i při onanii, pokud má volně pohyblivé nohy a vleže na zemi nebo na stole musí kromě vědomého roztahování a přitahování nohou podle stupně vzrušení bleskově měnit úhel jejich roztažení podle rázných povelů Pána.

   V ostatních pozicích připadá nácvik práce nohou do úvahy pouze výjimečně, při onanii vstoje nebo vkleče např. povel "Rozkroč se!" těsně před orgasmem vzepnuté otrokyně atd.

   Vědomé roztahování nohou podle momentálního stupně vzrušení je při manuálním dráždění nahé otrokyně vleže jedním ze základních prvků jejího správného chování v sebepřemáhacím sexu a při jeho praktikách!

Vědomé zesilování přirozených sexuálních reakcí

   Pán vyžaduje od otrokyně nejen přirozené a uvolněné sexuální chování, ale také vědomé zdůrazňování stupně vlastního rozdráždění. Proto vede nahou otrokyni k tomu, aby mu vědomě dávala celým tělem jasně najevo i momentální úroveň svého pohlavního vzrušení; v základní pozici na stole i roztažením nohou a jak její vzrušení stoupá, stále se víc a víc rozevírala.

   Během dalšího dráždění pak nahá otrokyně vědomě stupňuje projevy svého rozdráždění podle stupně vzrůstajícího pohlavního vzrušení a zapojuje do svých reakcí před Pánem další a další partie svého těla: zřetelně dává Pánovi najevo veškeré mimovolní stahy, které jí stále častěji projíždějí celým nahým tělem, způsobem dýchání, bezděčným napínáním a vzpínáním svého těla a v neposlední řadě i očima, dává jasně znát svou stoupající sexuální tenzi - a v kritické fázi svého dráždění dává Pánovi viditelně najevo i své vnitřní úsilí, s nímž se snaží překonat onu "hluchou fázi" a vybičovat svůj sexuální aparát, aby se konečně vzepjal a začal ji celou nezadržitelně napínat k pohlavnímu vyvrcholení…

Správné dýchání v závislosti na stupni pohlavního vzrušení

   Způsob dýchání otrokyně (tedy frekvence a hloubka jejího dechu) je jedním z důležitých projevů jejího tělesného vzrušení a tedy poměrně spolehlivým ukazatelem stupně jejího pohlavního rozdráždění. Nahá otrokyně proto musí dávat Pánovi bez zábran zřetelně najevo své pohlavní vzrušení i způsobem dýchání.

   Protože celé tělo otrokyně a fungování jejího organismu včetně činnosti jejích tělesných orgánů a ústrojí jsou bezvýhradným majetkem jejího Pána, musí Pán v každém okamžiku jasně vidět i jak nahá otrokyně dýchá a jak se na jejím dechu v průběhu dráždění či onanie projevuje její vzrůstající pohlavní vzrušení.

   Když rozdráždění otrokyně stoupá, stahuje se jí postupně stále víc krve do rozkroku a pohlavních orgánů. Tato krev jí pak chybí v ostatních částech těla - mimo jiné i v plících, které pak potřebují mnohem více vzduchu, aby udržely dostatečný rozvod kyslíku do těla a tím správnou funkci všech jejích orgánů. Dýchání nahé otrokyně se proto s jejím stoupajícím vzrušením zrychluje - a i když v úvodních fázích dráždění či onanie dýchá většinou nosem, při mohutném rozdráždění občas lapá po dechu a dýchá rychleji, jakoby namáhavě, přetrhávaně, mnohdy doslova sípe.

   Pán má plné právo způsob dýchání rozdrážděné otrokyně usměrňovat přísnými povely - a bez ohledu na to, zda k tomu sama otrokyně cítí potřebu, jí například přikázat, aby široce otevřela ústa a zhluboka dýchat nebo zřetelně zrychlila dech, aby před ním na stole začala hlasitě sténat vzrušením; na další povel začne opět dýchat normálně.

   Rozdrážděné dýchání nahé otrokyně otevřenými ústy je již docela zajímavý a vzrušující důkaz její úplné odevzdanosti.

   Pán musí od nahé otrokyně neúprosně vyžadovat, aby mu při dráždění i onanii dávala jasně najevo své rozdráždění též způsobem dýchání a trvat na tom, že je nutné, aby on sám (jako její Pán) mohl podle toho kdykoli rozpoznat stupeň jejího momentálního pohlavního rozdráždění.

   Jedná se především o pozvolné zrychlování dechu, stále zřetelnější a rychlejší pohyby jejího hrudníku (prsů), napínání břicha a ve stavu silnějšího pohlavního vydráždění i stále častější otevírání úst a reflexivní lapání po dechu. Pán musí trvat na tom, že musí kdykoli rozpoznat stupeň momentálního pohlavního vydráždění otrokyně už podle způsobu jejího dýchání!

   Pán ovšem může dýchání nahé otrokyně - i během dráždění nebo při onanii - usměrňovat samo o sobě a to bez ohledu na to, zda má ústa zavřená nebo otevřená, stupňovat její sebepřemáhání záměrným ztěžováním přirozeného způsobu jejího dýchání přísnými povely, které musí nahá otrokyně na důkaz úplné oddanosti ihned uposlechnout, nařizovat jí třeba zřetelné zrychlení dechu nebo naopak jeho zpomalení a přitom pozorně sledovat její reakce a chování. Bez ohledu na to, zda k tomu sama cítí potřebu, může jí třeba přikázat, aby široce otevřela ústa, aby zřetelně zrychlila nebo zpomalila dech, aby před ním na stole začala hlasitě sténat vzrušením, přikazovat jí krátkodobé zatajení dechu a pod, při onanování vzhledem k určité fysické námaze s tím spojené ve stavu silnějšího rozdráždění i stále častější otevírání úst - mnohem dříve a častěji než během dráždění.

   Jinak je možné nahé otrokyni přikázat, aby dýchala o něco rozdrážděněji než skutečně je, v této souvislosti jí nařídit zřetelné zrychlení dechu nebo naopak jeho zpomalení, případně jí poručit, aby dech poněkud nebo úplně ztlumila, aby na chvíli úplně zatajila dech a tedy vůbec nedýchala - a přitom pozorně sledovat její reakce a chování; ovšem vždy je třeba dbát, aby to bylo přirozené a aspoň zhruba to odpovídalo stupni jejího skutečného pohlavního vydráždění.

   Jak během manuálního dráždění, tak při onanii musí otrokyně za všech okolností hledět přímo na Pána, během onanie stále si před ním přirozeně a náruživě dráždit poštěváček a přesně dodržovat jeho příkazy.

   Kromě přísných povelů ke změně rychlosti a intenzity dýchání Pán jí může přikázat, aby na určitou dobu úplně zatajila dech a tedy vůbec nedýchala; ani v situaci, kdy už jí zjevně dochází dech, nesmí omezit rychlost a intenzitu onanie a musí vášnivě onanovat dál, což je po prudkém rozdráždění, zejména ve chvílích, kdy je možné už každým okamžikem očekávat nástup její předorgastické extase, namáhavý a proto pádný důkaz její nepředstírané oddanosti a otroctví!

   Pán může krajně rozdrážděné otrokyni nařizovat například "Dýchej zhluboka!", "Zrychli dech!", "Zpomal dech!", "Zataj dech a nedýchej!" (což je efektní zejména, když má rozdrážděná otrokyně široce otevřená ústa!), "Dýchej břichem!" (viz příslušná stať); při plnění těchto povelů musí Pán nahou otrokyni dráždit na poštěváčku skutečně velice intenzivně a ta přitom musí stále vnímat dráždění a naplno prožívat svou pohlavní rozkoš!

   Otrokyně je povinna tyto Pánovy povely na důkaz úplné oddanosti okamžitě přesně plnit!    

   Silněji rozdrážděná otrokyně se musí naučit před Pánem úplně rozevřít ústa a beze studu zhluboka hlasitě dýchat - a občas popadajíc dech reflexivně vyrážet stále silnější a hlasitější vzrušené steny a výkřiky. Vypadá to velice efektně - a navíc si tím otrokyně poněkud oddaluje orgasmus a tedy prodlužuje a zvyšuje rozkoš; proto by měla během extase takto dýchat vždy!                                            

   V sebepřemáhacím sexu je ovšem vhodné, když Pán nařizuje otrokyni přesný opak toho, co je pro ni přirozenou potřebou. Pán tedy často nařizuje nahé otrokyni otevírání úst (a příp. dýchání ústy) v úvodních fázích dráždění či onanie, kdy ještě není tak rozdrážděná, naopak ve vrcholných fázích, kdy už se celé její nahé tělo svíjí v mohutné rozkoši a připravuje se k vybití, ji přísně nutí, aby své obrovské vzrušení tlumila dýcháním nosem - ústa samozřejmě může mít úplně otevřená!

   Sebepřemáhání pokročilejší otrokyně může Pán vystupňovat téměř až do krajnosti tím, že jí předem domluveným signálem (povelem) přikáže dýchání nosem nebo dokonce úplné zatajení dechu spolu s úplným otevřením úst dokořán v momentě začátku nebo i přímo během její předorgastické extase. Nahá otrokyně pak v okamžiku, kdy rozpozná přicházející vyvrcholení, kromě svých "obvyklých" reakcí bleskově otevře ústa a zatají dech. To však stojí otrokyni za situace, kdy se celé její tělo nezadržitelně napíná k orgasmu, doslova nepředstavitelné úsilí; otrokyně mnohdy vytřeští oči, někdy to dokonce její extasi úplně zastaví a její pohlavní rozdráždění výrazně poklesne. Pokud se jí však po nezměrném úsilí přece jen podaří udržet organismus a sexuální aparát v patřičném výkonu a "záběru", krajně rozdrážděná otrokyně pak prudce vyrazí dech až teprve s hlasitým výkřikem v okamžiku prvního orgastického stahu svého těla - o to však musí být tento její výkřik mohutnější!

   Pohlavně vzrušená otrokyně je povinna rozkazu svého Pána okamžitě uposlechnout - a to nejen přímo během dráždění nebo onanie!

   Změny způsobu dýchání může Pán od nahé otrokyně vyžadovat prakticky kdykoli, tedy nejen přímo během dráždění, ale opět i krátce před jeho začátkem či v přestávkách po jeho přerušení; během dráždění pak například právě současně s nácvikem otevírání a zavírání úst, kdy Pán může úplně nahé otrokyni nařídit, aby zároveň s otevřením úst začala zhluboka dýchat, případně zrychlila dýchání do maxima nebo aby úplně zatajila dech.

   Také během onanie lze nahé otrokyni přikazovat, aby určeným způsobem měnila rychlost a způsob svého dýchání, důrazně od ní vyžadovat změny způsobu dýchání a uprostřed onanie jí přikazovat zejména zřetelné zrychlování a zpomalování dechu. Postupně jí začne Pán přikazovat i úplné zatajení dechu, zejména po mohutném rozdráždění, kdy se onanující otrokyně již viditelně začíná blížit k orgasmu.

   Také onanující otrokyně musí za všech okolností přesně dodržovat Pánovy příkazy a ani v situaci, kdy už jí zjevně dochází dech, nesmí omezit rychlost a intenzitu onanie!

   Pokud se drážděná nebo onanující otrokyně skutečně chová zcela přirozeně, Pán na ní nedostatek vzduchu samozřejmě okamžitě pozná a včas jí povolí obnovení dýchání.

--- Předchozí kapitola Následující kapitola ---

Tento text pochází z knihy Rozkoš bez hranic autora Aristo. Autora můžete kontaktovat mailem na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pro komentování zde nemáte dostatečná práva

Pošta

Nejsi přihlášen.

Kdo je online

Celkem přihlášeno: 177 uživatelů
No members online
Členů: 0 / Hostí: 177

Kalendář

leden 2019
Po Út St Čt So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
04343929
Statistik created: 2019-01-19T06:24:34+01:00