ELEFERNO - při životě udržovaná verze

Web pro ty, kterým je život příliš těsný

Manuální dráždění nahé otrokyně na stole dostane úplně jiný ráz, pokud jí Pán předtím pevně překryje oči. Drážděná otrokyně pak vnímá a vnitřně prožívá každý dotyk - a zejména na tak intimní místo svého těla, jako je poštěváček - zcela jinak; i pro jejího Pána a další přítomné to je mimořádně vzrušující, zejména pokud je silný vnitřní prožitek na drážděné otrokyni dobře vidět.

   Velmi efektní je dráždění nahé otrokyně vleže na stole s roztaženýma nohama zapřenýma proti sebemenšímu pohybu k sobě pevnou vzpěrou, upevněnou mezi její kolena; vzrušující může být i pohled na manuálně drážděnou otrokyni, pokud je částečně - anebo dokonce úplně - pevně spoutána.

   Působivou demonstrací dokonalé poslušnosti a odevzdanosti do rukou Pána je dráždění, při kterém má úplně nahá otrokyně trvale zaveden určitý větší předmět (např. váleček, vařečku, delší svíčku, silnější trubičku nebo velkou hořící svíčku) hluboko do konečníku.

   Další rafinované možnosti manuálního dráždění nahé otrokyně na poštěváčku, vyžadující od ní větší či menší sebezapření, jsou uvedeny v následujících statích.

Dráždění se spoutanýma rukama ve vzpažení za hlavou

   Nahá otrokyně se před ulehnutím na stůl postaví do Pozoru, na jeho povel vzpaží napnuté ruce nad hlavu až po konečky prstů a bez hnutí vyčká, až jí Pán ruce pevně spoutá k sobě. Pak by mu měla dát jednoznačně najevo svou oddanost a vyjádřit spokojenost s tím, že ji spoutal, například hlasitým výrokem „Jsem Vaše!“ nebo „Jsem Vám k službám!“

   Na další povel Pána ulehne nahá otrokyně s jeho případnou dopomocí na stůl, mohutně roztáhne nohy a vyčká, až si ji Pán připraví (promaže jí poštěváček) a po případném krátkém dráždivém rozhovoru ji začne na poštěváčku pohlavně dráždit.

   V tomto případě je obzvlášť důležité její správné chování po celou dobu dráždění, není-li dostatečně podložená v rozkroku, měla by se i se spoutanýma rukama snažit nadzvedávat ho co nejvýš nad stůl a plnit naprosto přesně veškeré Pánovy příkazy.

   Zvláštní pozornost musí věnovat svému postupu v okamžicích předorgastické extase, rozpoznávání a pokud Pán nepřeruší její dráždění, i překonávání „spouštěcího bodu orgasmu“ a zdůraznění prvního prudkého orgastického stahu celým nahým tělem.

   Po odeznění orgasmu v jejím těle by ji Pán měl nechat ještě aspoň několik minut spoutanou ležet na stole a vést s ní dráždivý hovor o jejím otroctví a její spokojenosti s tímto svým stavem.

Manuální dráždění s pevně zavázanýma očima

   Nahá otrokyně se postaví před stůl do Pozoru před Pána a nehybně vyčká, až jí Pán překryje pevně oči (třeba neprůhlednou černou Páskou, hustou šálou a podobně) tak, aby neviděla ani zda je okolo ní světlo nebo tma. Svou oddanost, spokojenost s překrytím svých očí a jejich správné překrytí by měla nahá otrokyně potvrdit Pánovi opět vhodným ústním výrokem.

   Na povel „POHOV!“ se nahá otrokyně uvolní a po dalších případných formalitách ulehne během dráždivého rozhovoru s Pánem s jeho případnou dopomocí na stůl. Pán jí případně dopomůže i se zaujetím správné posice na stole, otrokyně maximálně roztáhne nohy, položí ruce za hlavu a vypne rozkrok, který by jí měl Pán opět co nejvýš podložit.

   Pán si ji opět důkladně připraví, pečlivě jí promaže poštěváček, odstoupí a zavede s ní krátký dráždivý rozhovor o její stávající situaci a jejích povinnostech.

   Pak by mělo následovat přiměřeně dlouhé období (i několik minut) absolutního klidu a ticha, kdy otrokyně leží nehybně roztažená na stole a s vyceněným poštěváčkem a pokud možno i zduřelými bradavkami prsů čeká, až se jí Pán dotkne na některém místě těla.

   Tentokrát by si měl Pán zvolit pro první dotek úplně jiné místo na jejím těle a teprve postupně se začít přibližovat občasnými doteky rukou nejprve k prsům a jejich bradavkám, pak přejít přes boky na břicho a občas citlivě manipulovat s jejím pupkem. Po delší chvíli hlazení a třeba i mírného mačkání břicha (i po stranách v bocích) se začít jemnými hmaty přibližovat k hornímu okraji jejího ochlupení a provádět otrokyni nejrůznější manipulace na podbřišku.

   Během dalšího postupu na roztažená rodidla otrokyně by se Pán měl nejprve zabývat jejími slabinami, pak hrázkou mezi rodidly a konečníkem, po chvíli přejít na poševní otvor a provádět nejrůznější manipulace tam, třeba i na pár okamžiků proniknout několika prsty hlouběji do pochvy, ovšem bez zřetelného dráždění (například jí celou pochvu důkladně prohmatat) a stále otrokyni napomínat, aby nehybně držela a sebeméně se nepohnula.

   Teprve po poměrně dlouhé době by se měl Pán poprvé jemně dotknout nahé otrokyně na poštěváčku, nejprve opět ruku rychle odtáhnout, postupně dotek prodlužovat a pozvolna začínat s jeho přímým drážděním. Jakmile otrokyně zjistí, že ji Pán začal opravdu dráždit, uvolní se, ale vzápětí by měla tentokrát vyjímečně sama začít hovořit s Pánem, případně i s dalšími přihlížejícími o svých pocitech a o všem, co se s ní a v ní momentálně odehrává.

   Během dalšího postupu dráždění otrokyně na poštěváčku a občas i na bradavkách prsů je možné dávat otrokyni všemožné rozkazy a příkazy, které je schopna plnit se zavázanýma očima, ovšem důležitý je stálý průběžný dialog s Pánem a jsou-li přítomní další přihlížející, i s nimi, podrobná ústní reportáž otrokyně o svých pocitech, v závěru její ústní upozornění na předorgastickou extasi ("Už se mi to blíží!"), viditelné zdůraznění okamžiku jejího nástupu, příp. překonání "spouštěcího bodu orgasmu" a první opravdu prudký orgastický stah, dávaný najevo celým tělem!

   I při dráždění se zakrytýma očima musí nahá otrokyně nejpozději v okamžiku nástupu předorgastické extase ve svém těle kromě rasantního trhnutí nohama co nejvíc od sebe zřetelně nadzvednout rozkrok do výšky!

 I při pevném spoutání otrokyně je velmi zajímavý „otevřený orgasmus“.

Manuální dráždění ve spoutání se zavázanýma očima

   Velmi efektní je oba způsoby zkombinovat a kromě úplného zakrytí očí nahou otrokynipevně spoutat.

   Nahá otrokyně předstoupí do Pozoru před Pána a vypne se. Pán jí nejprve nařídí, aby se před ním důkladně rozcvičila a pak jí pevně překryje oči – zase tak, aby nemohla poznat ani zda je kolem ní světlo či tma. Po dalším krátkém ohmatání těla pak nahá otrokyně s případnou dopomocí Pána ulehne na stůl do „základní posice“, roztáhne nohy do maxima, vzpaží napnuté ruce zápěstími k sobě, vypne se a poslušně vyčká, až jí Pán spoutá ruce vzpažené za hlavu zápěstími k sobě. Pán však může její spoutání vylepšit i zapevněním dalších částí jejího těla.

   Připravenou otrokyni Pán ponechá chvíli nehybně ležet, případně s ní ještě zavede kratší dráždivý dialog („Cítíš se odevzdaná?“), zatímco otrokyně se před ním vypíná v podbřišku a vystavuje mu poštěváček.

   Za chvilku Pán přistoupí (což otrokyně samozřejmě nevidí), dotkne se nečekaně jejího poštěváčku a začne ji na něm intenzivně dráždit; otrokyně by sebou neměla nijak cuknout nebo škubnout, ale měla by co nejdříve otevřít ústa a dávat Pánovi najevo své stoupající vzrušení způsobem dýchání, jinak by se však neměla vzhledem ke svému spoutání ani hnout. I v této situaci by se však měla pokusit dát Pánovi najevo nástup své předorgastické extase rázným trnutím nohou od sebe a pokud možno i viditelným nadzdvižením rozkroku nad stůl.

   Pán jí může přikázat, aby mu průběžně podávala „ústní reportáž“ o svých vnitřních pocitech, v závěru dráždění by ho měla ústně upozornit na svou blížící se předorgastickou extasi, případně i na překonání „spouštěcího bodu orgasmu“ a hlavně dát před ním celým tělem najevo svůj první orgastický stah.

   Po odeznění orgasmu jí Pán uvolní pouta a otrokyně by pak měla se stále převázanýma očima vstát ze stolu a znova se před ním nahá důkladně rozcvičit.

    

Manuální dráždění v předklonu vkleče na stole s koleny pod břichem a vypnutou zadnicí

   Při nejrůznějších praktikách je občas velice zajímavá i pozice vleže na stole s koleny pod břichem a vypnutou zadnicí, podle potřeby doplněná pevným spoutáním: kdy se nahá otrokyně na rozkaz Pána otočí vleže na stole na břicho, nohy skrčí koleny pod tělo, mírně roztáhne nohy (koleny od sebe tak, aby se dotýkala břichem plochy stolu), vypne zadnici a podle pokynů Pána buď položí ruce dlaněmi na stůl za hlavu, podél hlavy, případně pod čelo, nebo je předpaží a vleže napne rovně před sebe (do "vzpažení").

   Na povel Pána nahá otrokyně v této pozici zvedne hlavu a dívá se upřeně před sebe; jinak se musí dívat poslušně dolů na stůl. V žádném případě však nesmí bez výslovného souhlasu Pána otáčet hlavu stranou nebo se ohlížet. Před nebo po zaujetí této pozice může Pán úplně nahé otrokyni zakrýt oči a převázat jí je širokou neprůhlednou páskou.

   Takto připravená nahá otrokyně má ideálně přístupný otvor konečníku a celou zadnici, po nadzdvižení na povel Pána pak i genitálie. Posice je proto vhodná:

- k důkladné prohlídce vyceněných pohlavních orgánů otrokyně zezadu - k dráždění otrokyně na konečníku, zezadu v pochvě nebo zespodu na klitorisu - k vykonávání nejrůznějších úkonů na půlkách zadnice a na otvoru konečníku, případně v něm - k vykonávání bolestivých úkonů na citlivé hrázce a v prostoru perinea (mezi konečníkem a hrázkou),

   Před silně bolestivým mučením může Pán nahou otrokyni v této posici svázat do "kozelce": nejlépe řemenem podvlečeným těsně pod jejími koleny se sponou na zádech, podle okolností lze otrokyni mezi kolena roztažených nohou vložit vzpěru.

   Připravená otrokyně na povel "Pozor!" poslušně vypne zadnici a úplně znehybní. Pán ji v těchto pozicích dráždí zezadu, může jí mnout zespoda poštěváček a přitom si volnou rukou rozevírá stydké pysky jejích rodidel, případně ji rukou jemně hladí po zádech a přes vypnutou zadnici; občas jí může zespoda nahmátnout a podráždit i bradavky prsů.

   Drážděná otrokyně je i v této pozici povinna dávat svému Pánovi stále jasně najevo stupeň svého pohlavního vzrušení - rozdrážděné škubání rozkrokem však musí poněkud tlumit, aby mu jeho prudkými pohyby neztěžovala dráždivou manipulaci.

   Nemá-li otrokyně přikázáno mít během dráždění zvednutou hlavu a dívat se pořád upřeně vpřed, může rozdrážděně škubat a trhat i hlavou, a při silnějším vydráždění vyrážet hlasité vzrušené výkřiky…

 

   Vaginálně citlivé otrokyně může Pán dráždit v nejrůznějších posicích i v pochvě, buď několika spojenými prsty nebo vibrátorem, popř. dalšími vhodnými předměty či "pomůckami"; nesmírně efektní je dráždění ležící partnerky v pochvě hořící svíčkou.

Dráždění v pochvě dálkově ovládaným vibrátorem

   Poměrně rafinované může být i dráždění nehybné, pevně spoutané otrokyně (případně i se zakrytýma očima) dálkově ovládaným vibrátorem, kdy ji Pán spolu s případnými dalšími přihlížejícími z přiměřené vzdálenosti upřeně pozoruje, jak před ním vleže, vkleče či vstoje usilovně přemáhá svou neúprosně stoupající sexuální rozkoš…

   Zavedení vibrátoru do pochvy otrokyně provede Pán až po jejím důkladném spoutání, popř. překrytí očí - a po jeho hlubokém zavedení nechá otrokyni ještě chvíli v klidu, případně s ní opět zavede dráždivý dialog. Teprve poté uvede vibrátor v její pochvě do náležitých otáček…

   Po celou dobu dráždění však musí Pán soustavně dbát, aby se vibrátor v pochvě otrokyně neuvolnil nebo dokonce nevypadl. Toto nebezpečí hrozí zejména v závěrečných fázích dráždění, kdy sebou nahá otrokyně - i přes případné pevné spoutání - různě škube, zmítá a svíjí! A jakmile otrokyně upadne do předorgastické extase (což musí dát i v tomto případě jasně najevo), by měl Pán uvážit, zdali by neměl vibrátor v její pochvě až do odeznění jejího orgasmu přece jen přidržovat rukou.

   Během toto dráždění je možné pořizovat velice efektní fotografie nebo dokonce videozáběry.

--- Předchozí kapitola Následující kapitola ---

Tento text pochází z knihy Rozkoš bez hranic autora Aristo. Autora můžete kontaktovat mailem na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pro komentování zde nemáte dostatečná práva

Pošta

Nejsi přihlášen.

Kdo je online

Celkem přihlášeno: 319 uživatelů
No members online
Členů: 0 / Hostí: 319

Kalendář

únor 2019
Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3
04477681
Statistik created: 2019-02-20T11:30:59+01:00