ELEFERNO - při životě udržovaná verze

Web pro ty, kterým je život příliš těsný

Nehybně vypnutá otrokyně se smí uvolnit až v okamžiku prvního přímého doteku vlastní ruky na poštěváček. Toto uvolnění musí být naprosto zřetelné - nahá otrokyně by měla s viditelnou úlevou vydechnout pokud možno otevřenými ústy a nemá-li to výslovně zakázáno, pohlédnout krátce na Pána - a pak se před ním vleže na stole nebo v určené posici začít celá oddávat svému zvolna stoupajícímu pohlavnímu vzrušení. V následujících chvílích se úplně nahá, dráždivě vypnutá otrokyně usilovně dráždí rukou v rodidlech a náruživě onanuje - většinou na poštěváčku, kdy si jemně, rychle a citlivě mne jeho hlavičku konečky prstů.

     Při onanii musí mít otrokyně úplné vypnuté celé tělo vstříc Pánovi; proto musí onanovat zásadně čelem k němu, přísně udržovat určenou posici a snažit se před Pánem spontánně reagovat celým nahým tělem, dodržovat všechna pravidla správného sexuálního chování a přitom dbát, aby jí Pán stále dobře viděl jak na intimní místa (prsy, rozkrok), tak do obličeje a mohl pozorovat veškeré projevy jejího vzrušení včetně mimovolných sexuálních reakcí.

   Při onanii vleže musí otrokyně důsledně udržovat maximální roztažení nohou, prudce trhat a cukat nadlehčeným rozkrokem, popř. zmítat rozevřeným rozkrokem vypnutým vzhůru do výše (velice efektní vleže na stole i na zemi pod nohama Pána!)

     Nahá otrokyně se musí zcela zbavit veškerých předsudků, vnitřních zábran a studu, zcela se před Pánem vnitřně uvolnit a od okamžiku začátku onanie začít dávat bez nejmenších známek studu přirozeně najevo své pohlavní vzrušení, celá se před zraky přísně pozorujícího Pána zřetelně poddávat své pozvolna stoupajícímu rozdráždění reagovat před ním zcela přirozeně, uvolněně, naplno a již od samého začátku onanie se snažit zapojit do svých sexuálních reakcí celé nahé tělo.

     Pán musí neúprosně vyžadovat od nahé otrokyně důsledné dodržování zásad správného sexuálního chování: od počátku onanie přirozené reakce na stoupající rozdráždění celým nahým tělem, dokonalou práci nohou, úplné otevření očí a udržování pohledu nehybně upřeného přikázaným směrem.

   V úvodních fázích onanie je občas možná další krátká instruktáž otrokyně a příp. její krátké odpovědi - zvláštní důraz musí její Pán dávat hlavně na její přirozené sexuální chování, práci očí a v posici vleže i nohou, dokonalé vědomé zdůrazňování prvních zřetelných projevů pohlavního vzrušení a jejich pozvolné stupňování…

   Onanující otrokyně musí okamžitě zapojit všechny, tedy i zdánlivě "nezúčastněné" partie těla do sexuálních reakcí. Práce celým nahým tělem a zapojení opravdu všech partií těla do reakcí od samotného začátku je ještě mnohem důležitější (a zároveň dráždivější) při onanii před Pánem než při manuálním dráždění, protože Pán nemá přímý kontakt s jejím nahým tělem.

   Správná práce celým nahým tělem je při sebepřemáhacích praktikách důležitá i k tomu, aby Pán mohl usměrňovat úroveň a způsob onanie s ohledem na stoupající vzrušení otrokyně.

   Správná otrokyně by měla cítit po celou dobu onanie před Pánem naprostou odevzdanost a dávat mu ji prostřednictvím svých spontánních reakcí jasně znát: zpravidla se začne nejdřív mírně chvět a tělem jí začnou projíždět zřetelné mimovolní stahy - zpočátku jen rozkrokem, nicméně při prudším rozdráždění začnou postupně zachvacovat i další partie jejího nahého těla.  

   Vzrušená otrokyně tyto stahy před Pánem nejen nijak netlumí, ale naopak mu je poslušně zdůrazňuje a sama dbá, aby každý takový stah jejího těla Pán zcela jasně a naplno viděl.    

   Fysiologické (sexuální) vzrušení se v těle onanující otrokyně pozvolna šíří z rozkroku do okolních partií a postupně zasáhne celé její tělo. Když pohlavní vzrušení onanující otrokyně stoupá, začne v jejím nahém těle docházet k mnoha spontánním fysiologickým reakcím, které však nesmí nijak tlumit nebo dokonce skrývat, ale naopak je musí na důkaz odevzdanosti Pánovi vědomě dávat naplno a přirozeně najevo.

   Onanující otrokyně musí dbát, aby Pán dobře viděl její stoupající vzrušení a mohl sledovat, jak jí sexuální rozkoš zasahuje stále další a další partie těla: prsy, břicho, stehna, zadnici a postupně se šíří až na prsty rukou a nohou. Proto mu musí stále nastavovat celé tělo; při onanii vstoje se celá stále poslušně vypínat Pánovi vstříc (zejména podbřišek) a nemá-li převázané oči, dívat se pořád upřeně před sebe nebo přímo do jeho očí. Stupeň pohlavního rozdráždění jí musí být po celou dobu onanie samozřejmě dobře vidět i ve výrazu obličeje!

   Při onanii vleže musí nahá otrokyně vědomě měnit úhel roztažení nohou podle okamžitého pohlavního vzrušení; jestliže tedy její rozdráždění stoupá, roztahuje onanující otrokyně nohy stále víc od sebe; pokud její vydráždění setrvává na stejné úrovni, udržuje nohy roztažené v úhlu odpovídajícímu stupni jejího vzrušení, a když její rozkoš klesá, začne přitahovat nohy směrem k sobě, ovšem nikdy ne úplně - to by znamenalo, že její vzrušení náhle zcela vymizelo!

     Pokud to způsob onanie a posice dovoluje, měl by mít Pán a ostatní případní přihlížející možnost průběžně sledovat i změny, ke kterým v důsledku jejího stoupajícího pohlavního rozdráždění dochází v jejích rodidlech: postupné nalévání jejích stydkých pysků krví, změnu zbarvení rodidel z růžové barvy na vínově rudou krátce před orgasmem atd.

     Od začátku onanie může Pán s otrokyní průběžně mluvit, ukazovat jí připravené pomůcky a dávat jí různé otázky, vyptávat se na její momentální vnitřní pocity, zejména ohledně úrovně, resp. kvality jejího pohlavního vzrušení, přitom by měl brát v úvahu její stoupající sexuální rozdráždění. Usilovně onanující otrokyně samozřejmě na všechny otázky svého Pána okamžitě beze studu krátce, hlasitě, upřímně a zcela pravdivě odpovídá; nemá-li výslovně nařízeno dívat se do určitého místa, měla by se mu dívat do očí.

     Pán má neomezené právo usměrňovat onanii nahé otrokyně povely, průběžně jí přikazovat změnu rychlosti či intenzity nebo jí nařizovat, aby podle jeho povelů postupně střídala různé posice a způsoby sebeukájení. Aby mohl průběžně dobře pozorovat její stoupající vzrušení, může okolo onanující otrokyně volně chodit, různě ji obcházet, ze všech stran si ji pozorně prohlížet a přitom jí dávat různé povely: například jí nařizovat zrychlení či zpomalení onanie, usměrňovat směr jejího pohledu, vyzývat ji ke změnám pozice a při onanii vleže jí nařizovat změny úhlu roztažení nohou atd.

     Pán může onanující otrokyni usměrňovat i směr pohledu - nahá žena by měla umět dívat se do očí svého Pána po celou dobu onanie - od nástupu do pozice, přes začátek onanie, vzepnutí svého těla těsně před orgasmem až do jeho úplného odeznění.

     Pokud to je s ohledem na sexuální založení otrokyně vhodné nebo dokonce žádoucí, může ji Pán během intenzivní onanie na poštěváčku přidražďovat stimulací prsních bradavek rukou.

     Kromě toho lze onanující otrokyni přikázat, aby si volnou rukou pomáhala drážděním prsů (při onanii drážděním prsů si naopak podle jeho povelů intenzivně dráždila poštěváček) nebo si přejížděla rukou po nahém těle, roztahovala si prsty stydké pysky rodidel, aby Pán a další případní přítomní mohli během onanie pozorovat její poševní - a případně i močový - otvor a celý prostor mezi jejími stydkými pysky, dráždila si konečky prstů volné ruky konečník a citlivě si před Pánem přejížděla přes jeho otvor, případně po slabinách a podobně. Všechny rozkazy Pána musí nahá otrokyně bez ohledu na stupeň svého momentálního vydráždění na důkaz svého nepředstíraného sebepřemáhání okamžitě a přesně uposlechnout.

     Nahá otrokyně musí Pánovi během onanie stále nastavovat celé tělo a dbát, aby dobře viděl její stoupající vzrušení a měl možnost se kdykoliv přesvědčit o jeho úrovni a třeba jí nahlédnout do rozkroku, rozevřít si její stydké pysky a zkontrolovat stupeň zarudnutí rodidel, prohmatat jí prsy a ověřit si pohmatem zduření jejich bradavek, občas důkladně prohmatat i její podbřišek, vmáčknout jí během onanie prsty přes břicho hluboko do těla a ověřit si napětí v jejích vnitřních pohlavních orgánech a tím i stupeň jejich prokrvení. Otrokyně musí Pánovi všechny tyto úkony ochotně umožnit, přitom plynule pokračovat v onanii (případně ji ještě krátkodobě vystupňovat) a nemá-li nařízeno jinak, stále se dívat přímo před sebe.

   Ovšem nejen tělo nahé otrokyně, ale i její duše je vlastnictvím jejího Pána - a jak je jistě známo, všechny emoční stavy jsou u člověka nejlépe vidět v jeho očích. Onanující otrokyně proto musí mít po celou dobu onanie úplně otevřené oči, pokud jí Pán nepřikáže něco jiného, musí se dívat upřeně nahoru nebo na Pána a dbát, aby její stoupající pohlavní rozkoš i veškeré ostatní emoce dobře viděl rovněž v jejích očích!

   Při onanii to platí snad ještě mnohem víc než při manuálním dráždění - během onanie je nutné od onanující otrokyně stále přísně vyžadovat soustavné natáčení nahého těla k Pánovi zepředu a cílevědomé zdůrazňování všech projevů pohlavního rozdráždění a sexuálních reakcí, zejména mimovolních stahů rozkroku během onanie i mimo ni - hlavně vstoje, vsedě - a po silnějším rozdráždění i mimovolních stahů celého těla. Při onanii vleže musí nahá otrokyně vědomě roztahovat a přitahovat nohy podle stupně svého pohlavního vzrušení.

   Pán jí stále připomíná, že všechny její sexuální reakce a projevy vzrušení jsou stejně jako její celé tělo výhradně jeho majetkem a stále přísněji ji nutí, aby mu dávala všechny jeho funkce včetně veškerých sexuálních reakcí a dalších projevů svého pohlavního rozdráždění beze studu celým tělem naplno, bez zábran a naprosto přirozeně najevo.

   Pán nahou otrokyni při onanii většinou dlouho vědomě týrá než jí povolí orgasmus a přísně od ní vyžaduje například rozdrážděné dýchání podle stupně jejího vzrušení, vypínání nahého těla, popř. jeho křečovité vzpínání směrem k němu jako jeho bezvýhradnému majiteli, otevření úst, hlasité rozdrážděné vzdechy, výkřiky a vášnivé sténání. Onanující otrokyni Pán ztěžuje náležité vnitřní soustředění potřebné ke stupňování jejího erotického požitku - a od chvíle, kdy začne být pohlavní vzrušení na jejím těle, v jejích reakcích a celkovém chování jasně viditelné, začne jí ukládáním různých úkolů rafinovaně stupňovat její nepředstírané sebepřemáhání.

   Onanující otrokyně se přesto musí snažit co nejrychleji se silně vydráždit, stále dávat sama Pánovi vědomě najevo stupeň svého rozdráždění, tím mu umožnit správně rozpoznat vhodnou chvíli pro přerušení onanie a vykonání připraveného úkonu, případně pro začátek jejího mučení.

   Jakmile je vzrušení na nahém těle a v reakcích otrokyně zřetelně patrné, začne jí Pán dávat přísné rozkazy k provádění různých náročných sebepřemáhacích úkonů, příp. postupů, zkouší ji z jejich dokonalého ovládnutí a dle potřeby hodnotí její výkony známkami. Během další onanie musí otrokyně napjatě čekat na okamžik, kdy se Pán postaví přímo před ni a ujme se přísného velení: dá jí přísný rozkaz k přerušení onanie a přistoupí k vlastnímu programu praktiky.

Přerušování onanie

   Přerušování onanie je jedním ze základních prvků sebepřemáhacího sexu, při kterém nahá otrokyně nepředstíraně dokazuje svou oddanost a naprostou podřízenost svému Pánovi.

   Zatímco při přerušování dráždění je otrokyně více méně pasivní a musí "pouze" podávat Pánovi důkazy svého otroctví, při přerušování onanie má všechno "v ruce" jen ona sama, musí být mnohem aktivnější a její sebepřemáhání při přerušování onanie je proto podstatně větší.

   Po zřetelném rozdráždění otrokyně může Pán začít její onanii přerušovat a použít k tomu některou z těchto čtyř možností:

- pozvolna, kdy otrokyni nařídí postupné zpomalování onanie a pak ji rafinovanými rozkazy řídí až do okamžiku, kdy silně vydrážděná otrokyně onanii zcela přeruší. Krátce před úplným zastavením onanie jí zpravidla nařídí, co má potom učinit; nedostane-li otrokyně takový pokyn, pak se po úplném ukončení onanie oddaně vypne, vzpaží a upře pohled Pánovi do očí.

- odpočítáváním, kdy se nahá otrokyně po předchozím upozornění a strohém povelu "Pozor!" bleskově vzepne a pokračuje v usilovné onanii; Pán vzápětí začne pomalu hlasitě počítat od určitého čísla směrem dolů - a otrokyně spolu s blížícím se přerušením stupňuje náruživost onanie až do naprostého maxima. Když pozorně sledující Pán nemilosrdně dopočítá "Pět - čtyři - tři - dva - jedna - Dost!", otrokyně uprostřed nejintenzivnější onanie rázně rozhodí ruce co nejdál od těla a celá se před ním nehybně vzepne…

- rázně po předchozím upozornění, kdy Pán krátce předtím otrokyni na přerušení onanie opět vhodně upozorní. Nahá otrokyně okamžitě vystupňuje intenzitu onanie do naprostého maxima, jakého je schopna; Pán ji chvíli upřeně pozoruje a pak jí znenadání zavelí "Stop!" - rozdrážděná otrokyně se bleskově vypne, rázně hodí ruce nad hlavu, napne je až po konečky prstů a pokud je to možné, současně rozhodí nohy a takto vypnutá a roztažená čeká na další rozkazy Pána…

- zcela nečekaným povelem "STOP!", kdy je postup stejný jako v předchozím případě s tím, že vášnivě onanující otrokyně předem vůbec nic netuší - a o to je pro ni blesková reakce a přesné dodržení správného postupu obtížnější…

   Opětné obnovení onanie lze provést rázně nebo pozvolna stejně jako na jejím začátku.

   Možností dalšího postupu po přerušení onanie je samozřejmě mnoho včetně různých náročných či namáhavých úkonů, postupů, manipulací, praktik, zkoušek, měření nebo mučení.

   Jakmile se pohlavní rozdráždění onanující otrokyně po splnění přikázaných úkonů obnoví a začne se pomalu opět stupňovat do poslední fáze, musí na to otrokyně svého Pána dříve dohodnutým nebo určeným způsobem upozornit stejně jasně (ne-li jasněji) jako při manuálním dráždění. U onanie je to tím důležitější, že Pán nemá přímý kontakt s jejím tělem a je proto odkázán pouze na tyto její "informace".

   Způsob, jak to otrokyně učiní, závisí především na posici, v které onanuje; i při nepředstírané onanii před Pánem a dalšími případnými přítomnými však platí, že když ucítí, že se její vzrušení začíná blížit k vrcholu, musí výrazně zrychlit onanování a vystupňovat své sexuální reakce. V každém případě by se však měla i při onanii maximálně vypnout, pokud možno otevřít ústa - a pak začít poslušně vypnutá rozdrážděně dýchat úplně otevřenými ústy a dávat celým nahým tělem Pánovi a případným dalším přítomným najevo své rychle vzrůstající pohlavní vzrušení.    

   Podrobnosti je třeba předem přesně dohodnout, záleží však hlavně na přání Pána s ohledem na sexuální a psychické vlastnosti otrokyně.

   Upřeně pozorující Pán (a mnohdy nastávající mučitel) se může vášnivě onanující otrokyně blížící se nezadržitelně k pohlavnímu vyvrcholení (do předorgastické extase) otázat "Myslíš, že už brzo budeš?", "Myslíš, že už to na tebe brzo přijde?" atd, a před určitým úkonem (mučením) si připraví případné pomůcky. Prudce rozdrážděná otrokyně odpoví třeba "Ano, už se mi to blíží…" nebo "Ano pane, už jsem strašně vzrušená, podívejte se…"

   A pak zase nastává ona téměř ideální doba k prokazování nepředstírané odevzdanosti úplně nahé otrokyně formou jejího maximálního sebepřemáhání…

--- Předchozí kapitola Následující kapitola ---

Tento text pochází z knihy Rozkoš bez hranic autora Aristo. Autora můžete kontaktovat mailem na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pro komentování zde nemáte dostatečná práva

Pošta

Nejsi přihlášen.

Kdo je online

Celkem přihlášeno: 537 uživatelů
No members online
Členů: 0 / Hostí: 537

Kalendář

únor 2019
Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3
04445438
Statistik created: 2019-02-16T13:22:03+01:00