ELEFERNO - při životě udržovaná verze

Web pro ty, kterým je život příliš těsný

Pro mnoho žen není orgasmus právě jednoduchou záležitostí. Ale i když se jim ho daří dosáhnout vcelku bez problémů, mají přitom často instinktivní potřebu přitisknout nohy pevně k sobě, případně se přitisknout k muži nebo se schoulit do klubíčka; dosáhnout orgasmu jinak je pro ně nesmírně obtížné nebo prostě vůbec nemožné.

   Tím větším problémem proto je požadavek, aby se otrokyně krátce před svým orgasmem oddaně vypnula a pak bez nějakého většího intimního kontaktu s Pánem ponechala po celou dobu svého orgasmu nohy úplně roztažené od sebe.

   Orgasmus v takové pozici je pro mnoho žen zcela nepřirozený a proto poměrně obtížný;  odměnou je však mimořádný sexuální požitek, který je - stejně jako dráždivý efekt takového orgasmu - s jakýmkoli jiným "běžným" orgasmem naprosto nesrovnatelný.

   Jedna z nejdůležitějších sebepřemáhacích dovedností otrokyně je proto orgasmus vleže s úplně roztaženýma nohama, při kterém krajně rozdrážděná nahá otrokyně, vypnutá před svým Pánem na stole v "základní pozici", má od prvních příznaků nástupu svého vyvrcholení až do jeho úplného odeznění nohy stále roztažené na nejvyšší možnou míru, jak je vůbec schopna a současně co nejvýš nadzdvižený rozkrok.

   Něco takového může žena dokázat jedině tehdy, pokud se skutečně mužovou otrokyní vnitřně cítí a prožívá tedy celé dráždění a orgasmus s vědomím, že celý její požitek je bezvýhradným vlastnictvím Pána, že je celá plně v jeho moci a všechno to probíhá pouze proto, že on tomu tak chce - na jeho přání.

   Orgasmus nahé otrokyně s úplně roztaženýma nohama - při sebepřemáhacích praktikách zásadně ten nejprudší, jakého je vůbec fysicky schopna! - je jedním z nejpřesvědčivějších projevů její odevzdanosti do rukou muže a tedy jejího nepředstíraného otroctví.

První orgastický stah

   Po několika okamžicích krajního napětí až strnulosti se nahé otrokyni vlivem mohutné svalové a cévní kontrakce při prvním orgastickém stahu prudce rozstříkne krev z pohlavních orgánů doslova do celého těla - a protože celé její tělo i sexuální aparát je bezvýhradným vlastnictvím jejího Pána a vše se to děje jen pro něho, je povinností otrokyně, aby tento sice zcela mimovolný a vůlí naprosto neovladatelný fysiologický proces = orgastický stah, dala vědomě celým nahým tělem Pánovi a všem dalším případným přítomným jasně najevo.

   Otrokyni je nutno vést k tomu, aby si i v těchto chvílích jasně uvědomovala, že je jen pouhou věcí a že všechna její rozkoš - stejně jako její celé tělo, sexuální aparát a veškeré další tělesné orgány včetně pohlavních jsou bezvýhradným vlastnictvím jejího Pána. Proto se musí snažit zapojit i v tomto okamžiku do svých reakcí celou svou bytost, celý svůj fysiologický, psychický i sexuální aparát a dát Pánovi a všem ostatním přítomným svoji rozkoš a tedy i svůj první orgastický stah zřetelně najevo skutečně celým tělem!

   V sebepřemáhacím sexu musí dát mohutně napnutá otrokyně svůj první prudký orgastický stah najevo naprosto beze studu a vždy s největší možnou rasancí, jaké je v tomto okamžiku schopna! První prudký orgastický stah musí být naprosto zřetelně vidět nejen na prudkém mimovolném škubnutí jejího rozkroku, úplně roztažených nohou, případně na konečcích prstů rukou, ale i na viditelném stahu břicha a hlavy. Její výjimečná orgastická slast (až bezvědomí) jí musí být dobře vidět i ve výrazu obličeje, popř. i na bezděčném prudkém trhnutí hlavou. Nahá otrokyně musí mít úplně otevřené oči a dívat se do očí Pána (příp. před sebe či vzhůru) a bezbranně se před ním svíjet úplně roztažená svíjet ve vlnách prudké rozkoše!

   Ústa by měla mít rovněž široce otevřená a v okamžiku prvního orgastického stahu svého těla by měla vyrazit spontánní hlasitý výkřik nebo hlasitě zasténat! Správně vnitřně uvolněná otrokyně by měla při prvním orgastickém stahu těla - s pohledem upřeným do očí svého Pána - na stole celá doslova nadskočit a stůl, na němž leží, by se přitom měl zřetelně zatřást!

   Překonávání zbytků přirozeného studu a tedy její správné chování je v těchto momentech navíc silně znesnadněno tím, že prakticky ztrácí sebekontrolu. Proto je pro ni dokonalé zvládnutí správného chování v okamžicích vrcholící rozkoše zpočátku obtížné; vyžaduje totiž naprosté vnitřní uvolnění a skutečné předání celého těla úplně do moci muže-Pána!

   Vědomé zdůrazňování prvního orgastického stahu celým nahým tělem je jednou ze základních sexuálních povinností každé otrokyně. Na jejím správném a přesném zvládnutí musí Pán od počátku neúprosně trvat a její plnění pod drastickými tresty nekompromisně vyžadovat!

Orgasmus otrokyně

   Další orgastické stahy projíždějí nahým tělem vypnuté a poslušně roztažené otrokyně v intervalu cca 0,8 vteřiny, aniž by měla možnost to vůlí nějak ovlivnit a je proti tomu zcela bezbranná - což bývá při praktikách často rafinovaně využíváno. Jak se při jednotlivých kontrakcích během orgastických stahů hladina krve v těle otrokyně vyrovnává, ztrácejí stahy jejího těla postupně na intensitě, pozvolna slábnou a následkem opětného prokrvování hlavy přichází otrokyně zase pomalu k plnému vědomí.

   V sebepřemáhacím sexu však musí nahá otrokyně dávat Pánovi i všem dalším přítomným celým tělem zřetelně najevo i všechny své další reflexní orgastické stahy – a to co nejsilněji.

   I během orgasmu vleže musí nahá otrokyně vědomě zapojit celé tělo, mít po celou dobu nohy roztažené do absolutního maxima, být celá vypnutá s rukama za hlavou, umožňovat Pánovi (a příp. dalším přítomným) nerušený pohled do svých rozdrážděných pohlavních orgánů a současně se nadlehčovat v rozkroku, popř. nadzdvihnout úplně rozevřený rozkrok co nejvýš vzhůru nad stůl. Oči musí mít široce otevřené – nahá otrokyně se musí i uprostřed nejsilnějších orgastických stahů v těle upřeně dívat před sebe, případně vzhůru nebo přímo do očí Pána; ústa by měla mít rovněž silněji otevřená a vyrážet spontánní hlasité výkřiky nebo hlasitě sténat rozkoší (v hlasových projevech svého orgasmu jsou ženy rovněž velice "opatrné"!), a po celou dobu vyvrcholení před Pánem bezmocně tepat celým nahým tělem v rytmu mohutných orgastických stahů a odevzdaně se před ním svíjet ve vlnách nejprudší pohlavní rozkoše.              

   Je naprosto nezbytné, aby jak Pán, tak i všichni ostatní přítomní, jasně viděli jednotlivé stahy probíhající vypnutým tělem nahé otrokyně bezmocně cukající během orgasmu v jejich rytmu rozkrokem, břichem, stehny a dalšími partiemi těla až do jejich úplného odeznění.

   Nemá-li Pán během orgasmu otrokyně jiné „starosti“, může si ověřit sílu orgastických stahů

v jejím těle pohmatem: zasunout jí těsně před orgasmem několik prstů hluboko do pochvy a pak pozorovat, zda opravdu cítí rytmické stahy jejích vnitřních pohlavních orgánů mimovolně pulsujících v intervalu 0,8 vteřiny. To je ovšem při současném intenzivním dráždění jejího poštěváčku poměrně obtížné, neboť Pán jí na něm obvykle dráždí až do odeznění jejích nejprudších orgastických stahů; proto by se měl snažit rozpoznat její stahy pohmatem na jiných místech v oblasti rodidel, kontrolovat prudkost a rytmus orgastických stahů v těle své otrokyně přiložením dlaně volné ruky na její podbřišek, případně jí vtisknout konečky prstů do slabin nebo jí přímo během orgasmu silně zatlačit na podbřišek v místech, kde má otrokyně dělohu…

   Mnoha ženám jsou cítit (a někdy dokonce i vidět) první orgastické stahy i na rytmických pohybech svěrače konečníku.

   Průměrný orgasmus u ženy trvá asi 4-7 sec, silný 8 až 10 vteřin - to už je poměrně dlouhá doba, dostačující k mnoha dalším aktivitám, které lze během orgasmu otrokyně praktikovat.  

   Pokud však nahá otrokyně navíc mohutně roztáhne nohy a rozpřáhne napnuté ruce, což otrokyně zpravidla musí, musí dát její tělo do rozhánění krve z podbřišku mnohem víc energie, její orgastické stahy jsou prudší, delší a otrokyně si tímto způsobem silně vystupňuje požitek.  

   Nahá otrokyně tedy musí během orgasmu vědomě zapojit do reakcí celé tělo a snažit se dávat nahým tělem jasně najevo všechny své orgastické stahy, přitom bezpodmínečně udržovat původní posici, celá se vypínat a držet nohy v maximálním roztažení; a to i potom, co dosud souvislé stahy v jejím těle začnou zvolna slábnout a nakonec ustanou.

   Protože po opravdu kvalitním orgasmu probíhají ojedinělé stahy tělem ženy někdy ještě po několika minutách a navíc není orgasmus otrokyně v sebepřemáhacím sexu příliš častým jevem, je třeba upozornit, že průměrný orgasmus otrokyně do sebepřemáhacích praktik nepatří - a jeho délka a kvalita je vždy ukázkou skutečné odevzdanosti otrokyně! Cílem je pokaždé mimořádně kvalitní a prudký orgasmus, dávaný otrokyní zcela beze studu najevo celým nahým tělem - trvající nejméně 10 vteřin a odeznívající postupně slábnoucími a pak už jen ojedinělými - avšak stále naprosto zřetelnými - mimovolními stahy celého těla po dobu několika minut!

   I když kvalita orgasmu není přímo ovladatelná vůlí, záleží do velké míry na přístupu otrokyně, jejím celkovém vnitřním vyladění, úplné psychické uvolněnosti, opravdovosti jejího vztahu k Pánovi a její odevzdanosti do jeho vůle, na délce její předchozí pohlavní abstinence, délce a kvalitě její sexuální stimulace a samozřejmě i na schopnostech Pána vybičovat sexuální aparát otrokyně k opravdu maximálnímu výkonu, stejně jako na rafinovanosti celého postupu dráždění.

   Proto dobré si občas nenápadně - aniž by si toho byla otrokyně vědoma - ověřit kvalitu jejího orgasmu, tedy jeho intenzitu, počet stahů a dobu trvání, důkladným měřením a nesplní-li výše uvedená kriteria (minimálně 12-15 silných stahů, přičemž její orgasmus musí trvat nejméně 10 vteřin), což může být buď důkazem jejího studu nebo výrazem slabého či neupřímného vztahu k Pánovi, ji co nejdříve přísně potrestat - právě v těchto věcech se totiž každá žena, tím spíš otrokyně, nejlépe pravdivě projeví!

   Jinak lze opět upozornit na tvrzení autorů W.H. Masterse a V.E.Johnsonové, kteří v knize "Lidská sexuální aktivita" píší, že spolehlivým důkazem orgasmu u ženy je rychlé opadnutí zduření dvorců jejích prsních bradavek:

   "Rychlý ústup otoku dvorců a přechod do zvrásněného stavu se projevuje pouze při dosaženém orgasmu a představuje jeho viditelnou tělesnou manifestaci umožňující vizuální zjištění prožitku orgasmu u ženy. Pokud k orgasmu nedojde, je ústup otoku z dvorců mnohem pomalejší, ke zvrásnění nedochází a pseudoerekce bradavek je obvykle méně patrná." (Horizont, Praha 1970, str. 127). Toto tvrzení však nelze pokládat za zcela jednoznačné.

Práce celým nahým tělem po celou dobu orgasmu

   Nahá otrokyně musí během orgasmu udržovat své nahé tělo úplně vypnuté vstříc Pánovi, v posici vleže musí mít maximálně roztažené nohy, vypnutý rozkrok a ruce oddaně vzpažené za hlavou, vědomě vystupňovat před Pánem sexuální reakce do maxima a s úplně roztaženýma nohama hlasitě sténat, celá se před ním svíjet v nejvyšší rozkoši, zmítat se před ním na stole a stále mu poslušně rozevřená ochotně umožňovat pohled na své nahé tělo křečovitě pulsující obrovskou mimovolní rozkoší a do mohutně vydrážděných pohlavních orgánů.

   Pokud jí to Pán předem nařídí, musí se mu otrokyně po dobu orgasmu upřeně dívat do očí, dávat mu oddaně najevo všechny orgastické stahy svého těla a bezmocně před ním úplně roztažená a poslušně vypnutá tepat svým nahým tělem na stole.

   Některým ženám a dívkám během orgasmu stříkají v rytmu prudkých orgastických stahů jejich těla z pochvy zřetelné porce bezbarvé tekutiny; nahá otrokyně musí vědomě dbát, aby i všechny tyto její mimovolní výstřiky Pán i ostatní přihlížející jasně viděli!

   Pán se musí naučit mít slast z pohledu na rozdrážděnou otrokyni a její orgasmus, stejně by měla otrokyně nacházet rozkoš v předvádění rozdrážděných reakcí svého úplně nahého těla svému Pánovi - a právě toto nemůže na rozdíl od obyčejné soulože poskytovat každému!

Pozvolné odeznívání orgasmu

   Jakmile začne orgasmus otrokyně ztrácet na síle a pomalu odeznívat, Pán ukončí její dráždění, nahá otrokyně však musí nadále zůstat vypnutá a s úplně roztaženýma nohama sebou před ním beze studu celým tělem naplno škubat v pokračujících orgastických stazích.    

   I při odeznívání orgasmu musí otrokyně vědomě dávat Pánovi najevo jednotlivé orgastické stahy a jejich postupné slábnutí - podle založení konkrétní otrokyně tak, aby intensita, resp. kvalita jejího orgasmu byla zřetelně vidět na celém jejím nahém těle a jeho spontánních reakcích = nohy maximálně od sebe, ruce napnuté vzad až po konečky prstů, celá dráždivě vypnutá dávat poslušně celým nahým tělem Pánovi viditelně najevo jednotlivé orgastické stahy těla, případně křičet nebo sténat, oči musí mít po celou dobu orgasmu oddaně upřené na muže!

   Pokud je otrokyně při orgasmu mučena, musí zůstat maximálně vypnutá a roztažená až do doby, kdy Pán (mučitel) její mučení úplně ukončí a případné uvolnění jí výslovně povolí.

   Bez výslovného svolení Pána se nesmí nijak uvolnit, musí dále pozorně sledovat průběh orgasmu ve svém těle a stále dávat Pánovi i všem dalším případným přítomným celým nahým tělem viditelně najevo i všechny další, pozvolna slábnoucí a nakonec už jen ojedinělé orgastické stahy svého těla.

   Ani na povel "Uvolni se!" se nesmí nahá otrokyně po orgasmu uvolnit ihned, ale celá se před Pánem na stole rozdrážděně vypne, roztáhne nohy do maxima, a pokud je to možné, upře mu pohled do očí; takto vypnutá svému Pánovi za orgasmus a případné předchozí mučení hlasitě poděkuje a teprve pak se před ním pohodlně uvolní nebo splní příkaz, jinak musí zůstat vleže na stole nadále pohodlně roztažená v "základní posici"!

   Povinností správné otrokyně totiž je co nejdříve po opadnutí souvislých stahů Pánovi za orgasmus ústně poděkovat! Když s ní Pán potom začne hovor, musí se otrokyně při každé odpovědi maximálně vypnout, popř. vzepnout. Pán jí však může nařídit, aby zůstala dráždivě vzepnutá po celou dobu rozhovoru až do jeho výslovného pokynu k uvolnění.

   Při odeznívání orgasmu pozor na chvíle, kdy nahým tělem rozevřené otrokyně ještě probíhají ojedinělé mimovolní stahy; ty by měly být rovněž velmi dobře patrné a otrokyně by se je proto měla co nejdřív rovněž naučit dávat celým tělem viditelně najevo! Jsou známy případy, kdy ještě několik minut po odeznění orgasmu proběhl tělem ženy poměrně silný stah. Povinností otrokyně je dávat celým nahým tělem všechny tyto své stahy zřetelně najevo, a pokud tedy takový stah ucítí, měla by se ho sama snažit vědomě zdůraznit a případně zesílit tak, aby ho Pán i další přihlížející jasně postřehli!

   Po předcházejícím mohutném pohlavním rozdráždění (a i to je účelem podložení rozkroku otrokyně!) totiž probíhají jednotlivé osamocené stahy jejím tělem ještě dlouho po odeznění vlastního orgasmu; její tělo si tak mimovolně "dovyrovnává" hladinu krve v jednotlivých orgánech, narušenou tím víc, čím větší bylo její předchozí rozdráždění.

   Nahá otrokyně tedy musí dávat předem určeným způsobem podle přání Pána jasně najevo postupně odeznívající pohlavní vzrušení a opadávání orgastických stahů ve svém těle - to je nadále jeho bezvýhradným vlastnictvím, což by mělo být na jejím chování i nyní dobře znát, navíc by měla dávat najevo svou vděčnost Pánovi za to, že jí orgasmus dovolil a že ji k němu přivedl. Při postupném odeznívání orgasmu proto musí dbát, aby Pán dobře viděl pozvolné klesání jeho intenzity a mohl stále sledovat, jak jejím nahým tělem probíhají stále řidší a slabší, nakonec už jen ojedinělé, ale neustále dobře patrné orgastické stahy.

   Po úplném odeznění orgasmu musí otrokyně zůstat poslušně roztažená v určené pozici tak dlouho, dokud není svým Pánem výslovně vyzvána, aby se uvolnila nebo tuto posici změnila.  

   Poslušně vypnutá a úplně rozevřená otrokyně však musí dávat i potom jasně najevo každý případný další ojedinělý stah svého doznívajícího orgasmu!

  

Uvolnění po orgasmu

   Po úplném odeznění orgasmu v těle otrokyně může následovat buď krátká přestávka nebo naopak okamžité pokračování v programu, při náročnějších praktikách však často vzápětí následuje další bolestivé mučení.

   Po závěrečném orgasmu otrokyně jí může Pán částečné uvolnění úplně vypnuté pozice, zejména maximálního roztažení nohou po orgasmu povolit povelem "Pohov!". Na tento povel však smí nahá otrokyně uvolnit skutečně pouze ono maximální roztažení nohou a napětí břišních svalů, jinak musí zůstat před Pánem na stole stále nehybně vypnutá a roztažená!

   Úplně uvolnit posici (zejména roztažení nohou) a poslušné vypnutí nahého těla po odeznění orgasmu smí nahá otrokyně zásadně až na výslovný pokyn Pána, který jí ho ovšem dá až tehdy, když je další, byť ojedinělý stah jejího těla krajně nepravděpodobný a orgasmus v jejím těle tedy již skutečně zcela odezněl.

   Pán může otrokyni krátce po orgasmu poručit, aby vstala a úplně nahá se před ním na zemi podle jeho povelů důkladně rozcvičila. Nahá otrokyně musí všechny pokyny či příkazy Pána bez nejmenších námitek respektovat i přesto, že jako každá žena má po kvalitním pohlavním vyvrcholení spíš chuť se mazlit nebo odpočívat - a tak s ním musí ihned po orgasmu poslušně spolupracovat, například okamžitě poslušně vstát a začít před Pánem a případnými dalšími přítomnými nahá podle jeho povelů namáhavě cvičit.

   Měla-li nahá otrokyně během předchozího programu praktiky a orgasmu pevně převázané oči, Pán rozhodne, zda bude před ním nahá cvičit s nadále převázanýma očima (naslepo) nebo zda jí předtím pásku přes oči odstraní.

   Další postup po odeznění orgasmu závisí na uvážení Pána, který pak vydá nahé otrokyni příslušné pokyny (rozkazy). Měla by však následovat kratší přestávka, kdy nahá otrokyně může na pokyn Pána vstát ze stolu a jít si s jeho souhlasem třeba odpočinout do křesla, napít se, upravit si účes a nalíčení, případně se vymočit atd.

   Jinak Pán často hned po orgasmu otrokyně nemilosrdně pokračuje v dalším programu - většina žen je totiž schopna dosáhnout i několika orgasmů bezprostředně za sebou!

   Předcházel-li orgasmu otrokyně dlouhý a náročný program, Pán jí většinou určitou přestávku povolí. Nahá otrokyně může Pána požádat, aby se mohla během přestávky napít či vymočit.  

   Podala-li otrokyně během programu vynikající výkon a splnila veškeré úkoly, kriteria a požadavky Pána naprosto dokonale a přesně, může si s jeho souhlasem třeba zapálit cigaretu, případně si jít obnovit si "make-up" nebo úpravu vlasů.

--- Předchozí kapitola Následující kapitola ---

Tento text pochází z knihy Rozkoš bez hranic autora Aristo. Autora můžete kontaktovat mailem na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pro komentování zde nemáte dostatečná práva

Pošta

Nejsi přihlášen.

Kdo je online

Celkem přihlášeno: 492 uživatelů
No members online
Členů: 0 / Hostí: 492

Kalendář

únor 2019
Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3
04445426
Statistik created: 2019-02-16T13:16:02+01:00